ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ประกอบพิธีบวงสรวงซ่อมแซม พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปประกอบพิธีบวงสรวงซ่อมแซม พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ณ พระปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพุทธยอดฟ้า ในการนี้ ราชเลขานุการในพระองค์ วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูปที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย จุดธูปหางปักที่เครื่องสังเวย เจ้าพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพราหมณ์อ่านโองการบวงสรวง จบแล้ว โปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ กราบราบที่หน้าพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถวายความเคารพพระราชอาสน์
              
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2279 เมื่อเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายพระนครมาตั้งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา คือ กรุงเทพมหานคร ในปัจจุบัน แล้วทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ทรงสถาปนาพระบรมราชจักรีวงศ์ให้มั่นคงสืบมาตราบทุกวันนี้ ก่อนกรุงรัตนโกสินทร์จะมีอายุครบ 150 ปี เมื่อปี 2475 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างถาวรวัตถุเป็นอนุสรณ์พระปฐมกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จึงทรงปรารภพระราชประสงค์นี้กับคณะรัฐบาล และได้มีมติสร้างพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกขึ้น เป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติคุณ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อุปนายกราชบัณฑิตยสภา ขณะนั้นทรงอำนวยการแผนกศิลปากร คิดแบบและอำนวยการก่อสร้างเป็นพระบรมรูปทรงเครื่องขัตติยาภรณ์เสด็จประทับนั่งเหนือพระราชบัลลังก์ พระหัตถ์ทรงแตะพระแสงดาบที่วางทอดอยู่อยู่เหนือพระเพลา โดยศาสตราจารย์ศิลป พีระศรี เป็นผู้ปั้นและหล่อด้วยทองสำริด มีฐานหินอ่อนเป็นที่รองรับพระบรมรูปหล่ออีกชั้นหนึ่ง และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณปลายถนนตรีเพชร ฝั่งพระนคร กับปลายถนนประชาธิปก ฝั่งธนบุรี ให้เชิงสะพานฝั่งพระนคร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โดยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดผ้าคลุมพระบรมรูป เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2475

Tag : พระปฐมบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ซ่อมแซม พระปฐมบรมราชานุสรณ์