รัฐทุ่มงบพันล้านดูแลผู้สูงวัยปี 62 พบอัตราผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 1 ใน 5 ของประชากร

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

โรงพยาบาลชุมชนดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่จัดระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ได้ผลน่าพอใจ
              
จากการเก็บตัวเลขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพบว่าในปี 2561 อัตราของผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1 ใน 5 ของประชากรทั้งประเทศ และเพื่อให้การดำเนินการดูแลผู้สูงอายุ เป็นไปตามเป้าหมายในปี 2562 รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณ 916 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ 152,800 คน แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายตามงบเหมาจ่ายให้หน่วยบริการประจำพื้นที่ 150 ล้านบาทหรือเฉลี่ยหน่วยบริการแล้ว 100,000 บาท และเป็นงบเหมาจ่ายให้กับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นอีก 741 ล้านบาท เป็นอัตราค่าเหมาจ่ายรายหัว 5,000 บาทต่อคนต่อปี ส่วนในกรุงเทพมหานครอีก 25 ล้านบาท
              
ทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนใจเข้าร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพิ่มขึ้นเป็น 5,639 แห่ง หรือคิดเป็นร้อยละ 75 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศ

Tag : งบดูแลผู้สูงวัย