ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 19.10 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประจำปีการศึกษา 2559-2560 ณ หอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาตรี รวม 1,384 คน

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการประพฤติตนความว่า "บัณฑิตทุกคนที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นั้น จะถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ มีความคิด และมีสติปัญญา สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมา นำมาใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ ซึ่งในปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาการต่าง ๆ มีอยู่อย่างแพร่หลาย ดังนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องหมั่นศึกษาค้นคว้าหาความรู้ พร้อมทั้งข้อมูลความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ตลอดจนความก้าวหน้าของโลกปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามาประกอบสัมมาชีพ และสามารถดำรงอยู่ร่วมกันในสังคม ตลอดจนประเทศชาติอย่างเป็นสุขสืบไป"

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก