พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยคริสเตียน

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 15.36 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังอาคารกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยคริสเตียน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ในการประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โดยประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก โท และตรี รวม 570 คน และประทานทุนการศึกษาพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษา 6 คน

โอกาสนี้ ประทานพระโอวาทความว่า "ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินงานด้านต่าง ๆ ตามที่รายงาน ให้ก้าวหน้าด้วยดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการผลิตบัณฑิต ที่มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ทางคุณธรรม จริยธรรม สื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมีความชำนาญในการปฏิบัติวิชาชีพตามมาตรฐานสากลนั้นเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยิ่ง เพราะจะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมทั้งวิชาความรู้ คุณธรรมความดี และความสามารถ ท่านทั้งหลายควรภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ขอให้ทุกท่านสำนึกตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองที่จะต้องประพฤติตน ปฏิบัติงาน ให้สมควรแก่วิทยฐานะ โดยนำวิชาความรู้ คุณธรรมความดี และความสามารถที่ศึกษาอบรมมา ไปใช้ดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร รู้คิด และซื่อสัตย์สุจริต เพราะการประพฤติตนปฏิบัติงานได้ดังนี้ จะส่งเสริมแต่ละคนให้ได้รับความสำเร็จก้าวหน้า และความเจริญรุ่งเรือง ทั้งในชีวิตและหน้าที่การงานตามที่มุ่งหมาย สมกับเป็นบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยนี้อย่างแท้จริง"

Tag : พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน