องคมนตรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 20:05 น.

Views

ที่ห้องประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง และผู้แทนจากกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนงานโครงการและแผนปฏิบัติงานประจำปี พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และแก้ไขปัญหา เพื่อให้การดำเนินงานทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

องคมนตรี กล่าวว่า โครงการหลวงมีภารกิจสำคัญ คือ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด สร้างสุขปวงประชา มีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างอาชีพแก่ราษฎร พัฒนาสังคมและชุมชนชาวเขาให้อยู่ดีกินดี เป็นชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ป่าต้นน้ำลำธาร เป็นชุมชนต้นแบบที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม เกิดความสมดุล สำหรับการท่องเที่ยวไม่ได้เป็นภารกิจของโครงการหลวง แต่ประชาชนสามารถเข้าไปท่องเที่ยวเรียนรู้ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ จึงถือเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรที่สูงที่สำคัญของประเทศ โดยได้เริ่มดำเนินการที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางเป็นลำดับแรก ในลักษณะอ่างขางโมเดล เพื่อนำไปเป็นต้นแบบพัฒนาพื้นที่สูงแห่งอื่นต่อไป

ปัจจุบัน มูลนิธิโครงการหลวง อยู่ระหว่างการทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์องค์กร จากระยะ 3 ปี เป็น 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน

Tag : องคมนตรี ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการหลวง