ครม.ไฟเขียว! คุมค่ายา-ค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชน

วันที่ 22 ม.ค. 2562 เวลา 20:08 น.

Views

คณะรัฐมนตรี ไฟเขียว ให้ยาเวชภัณฑ์และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุม โดยมีคณะกรรมการเคาะราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วย

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กรมการค้าภายใน เสนอให้เพิ่มยาและเวชภัณฑ์ และบริการทางการแพทย์ เป็นสินค้าและบริการควบคุม หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากว่า โรงพยาบาลเอกชนคิดค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ และค่ารักษาพยาบาลแพงเกินสมควร ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

โดยตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาราคายาและเวชภัณฑ์ ค่ารักษาพยาบาล ค่าบริการทางการแพทย์ และค่าบริการอื่น ๆ ที่มีทั้งกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข ตัวแทนผู้บริโภค และโรงพยาบาลเอกชน พิจารณามาตรการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงต้นทุนของโรงพยาบาล และความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคด้วย

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยอมรับ รัฐบาลไม่สามารถควบคุมราคาได้ทั้งหมด ต้องมีทุกภาคส่วนร่วมหารือถึงมาตรการที่เหมาะสม เป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่ที่ทำได้เป็นรูปธรรมคือ ให้สถานพยาบาลจัดให้มีป้ายสอบถามค่าบริการ แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับค่ายา เวชภัณฑ์ และค่าบริการทางการแพทย์ รวมถึงค่าบริการอื่นและสิทธิของผู้ป่วย เพื่อให้ตรวจสอบได้ก่อนการเข้ารับบริการ

Tag : บริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน ค่ารักษาพยาบาล ค่ารักษาพยาบาลโรงพยาบาลเอกชน ค่ายา ค่าหมอ ค่ายาโรงพยาบาลเอกชน สินค้าและบริการควบคุม