News

เจาะสนามเลือกตั้ง : นโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

เรื่องนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทย ให้ความสำคัญและติดตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจากพรรคการเมืองมาตลอด รวมถึงทำโพลสอบถามความเห็นประชาชน ซึ่งพบ 3 อันดับปัญหาที่ควรแก้ไขเร่งด่วนคือ การเปิดเผยข้อมูลสำคัญ และส่งผลกระทบต่อประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้คนเข้าไปดูได้ง่ายๆ, กำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันคอร์รัปชันในหน่วยงานของรัฐที่ขึ้นชื่อว่ามีคอร์รัปชันมาก และสุดท้ายควบคุมจัดการคนในรัฐบาลและสมาชิกพรรคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน ประเทศไทยเชื่อว่า การทำเพื่อแผ่นดินเช่นนี้ไม่มีอะไรยากเกินไป และไม่ควรสนใจว่านโยบายต้านโกงของพรรคจะเหมือนใครหรือมีใครเคยพูดหาเสียงไว้แล้ว เพราะนี่คือการทำเพื่อประเทศชาติและสิ่งที่ประชาชนจะสนับสนุนคือ การลงมือทำและทำได้จริงเท่านั้น