โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฏ.เลือกตั้งแล้ว

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ราชกิจจานุเบกษา  เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป  พ.ศ.  2562  โดยระบุว่า  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า  โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 175 และมาตรา 268 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวขึ้นโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการเลือกตั้งทั่วไป รวมถึงให้ประธานกรรมการการเลือกตั้งรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
              
ทั้งนี้  กกต.จะเป็นผู้กำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัคร และสถานที่รับสมัคร สส.ภายใน 5 วันนับจากนี้ ซึ่งคาดกันว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวันที่ 24 มีนาคม