แถลงการณ์ สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการเลือกตั้งทั่วไป

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 13:26 น.

Views

ในวันนี้ (23 มกราคม 2562)  สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้แล้ว ผลก็คือภายใน 5 วันนับแต่วันนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดวันเลือกตั้ง วันรับสมัครเลือกตั้งแบบแบ่งเขต จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี จำนวนเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 นอกจากนั้น วิธีการหาเสียงเลือกตั้งตลอดจนระยะเวลาในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งจะต้องปฏิบัติและเริ่มนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามมาตรา 173 ซึ่งก็น่าจะเป็นการยุติความลังเลสงสัยได้ว่าจะมีการเลือกตั้งหรือไม่และเมื่อใด

การกำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แต่การประสานงานระหว่างรัฐบาลกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเท่าที่ผ่านมาได้ประสานเพียงเท่าที่จำเป็นต่อการแจ้งข้อมูลให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทราบถึงกำหนดการและกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้งที่จะมีขึ้นก่อน ระหว่างพระราชพิธี และภายหลังพระราชพิธี เพื่อไม่ให้กิจกรรมเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะต้องดำเนินการภายหลังวันเลือกตั้ง ซึ่งบางเรื่อง สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมอยู่แล้ว ไปทับซ้อนหรือเสี่ยงต่อการทับซ้อนกับกำหนดการพระราชพิธีดังกล่าว หรือพระราชพิธีประจำปีในเรื่องต่างๆ เช่น พระราชพิธีทรงอ่านพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาตลอดจนเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อจะได้ช่วยกันรักษาบรรยากาศในระหว่างนั้นมิให้เกิดความสับสนความขัดแย้งหรือเสียความตั้งใจดี และการมีจิตอาสาสาธารณะเพราะประชาชนทั่วไปกำลังปลื้มปิติยินดีมีสมานฉันท์ในอันที่จะได้มีโอกาสร่วมในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์อันหาได้ยากอีกครั้งหนึ่ง นับแต่พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเมื่อพ.ศ 2493 เป็นต้นมา

รัฐบาลเชื่อว่า วันเลือกตั้งที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะกำหนดขึ้นนี้จะไม่กระชั้นชิดเกิน เกินควร จนกระทบต่อระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและผู้สมัครและไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ใดทั้งจะไม่ช้าเกินควรจนเกิดความเดือดร้อนเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนเพราะถึงอย่างไรก็ไม่ยาวนานกว่า 150 วันนับจากวันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 มีผลบังคับใช้อยู่แล้วซึ่งหมายความว่า การมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และรัฐบาลชุดใหม่ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเกิดขึ้นในราวกลางปีนี้อันเป็นไปตามกำหนดการที่วางไว้เมื่อหลายเดือนก่อน

รัฐบาลขอให้ประชาชนช่วยกันรักษาบรรยากาศความสงบเรียบร้อยและความสามัคคีปรองดองดังที่ปรากฏตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาให้ ยั่งยืนต่อไป จนผ่านพ้นการเลือกตั้งและการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่บ้านเมืองและเป็นที่ชื่นชมยินดีของนานาชาติการหาเสียงเลือกตั้งการชี้แจงนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนย่อมทำได้ตามวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดและเป็นไปได้จริงแก่ประชาชนแต่ความขัดแย้งข้อพิพาทบาดหมางจนนำไปสู่วิกฤตของบ้านเมืองดังในอดีตไม่ควรจะย้อนกลับมาหลอกหลอนแล้วอีกขณะเดียวกันขอให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งช่วยกันออกไปใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดให้สมกับการรอคอยโดยขอให้มีความรู้เท่าทันผู้สมัครและมีความเข้าใจวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมรัฐบาลหวังว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งและทุกฝ่ายจะช่วยกันใช้ระยะเวลาที่มีอยู่นับแต่นี้ไปสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง ในเรื่องเหล่านี้แกประชาชน เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งแรกนี้เป็นไปอย่างเรียบร้อยบริสุทธิ์และยุติธรรมสมตามความมุ่งประสงค์ของพวกเราทุกคน

สำนักนายกรัฐมนตรี
23 มกราคม 2562

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562