Green Report : ภัยเงียบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

วันที่ 23 ม.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

"ยาปฏิชีวนะ" ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมกำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยของเรากำลังหาแนวทางหยุดยั้งปัญหาไม่ให้รุนแรงมากขึ้น เพราะการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ทั้งในดิน ในน้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน หรือแหล่งน้ำ เป็นตัวทำลายความหลากหลายของระบบนิเวศ ทำร้ายห่วงโซ่อาหาร เปลี่ยนแปลงและส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมพืชและสัตว์อย่างรุนแรงได้

"ยาปฏิชีวนะ" ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมมาจากการใช้ยาปฏิชีวนะในคน สัตว์ แม้แต่การปลูกพืช อย่างขาดการควบคุม โดยเฉพาะในสัตว์เลี้ยง

ที่ผ่านมาศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศึกษาหาการปนเปื้อนของ "ยาปฏิชีวนะ" ในแม่น้ำเจ้าพระยา ปิง วัง ยม น่าน และแม่น้ำบางปะกง พบมีการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะหลายชนิดจนน่าวิตก เพราะการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะส่งผลในวงกว้าง กระทบถึงสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม จึงต้องมีแผนงานที่จะตรวจสอบการปนเปื้อนอย่างจริงจัง
              
แนวทางป้องกันเพื่อลดปริมาณการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ ทำได้โดยการจัดทำระบบบำบัดน้ำเสีย ทั้งของโรงงาน โรงพยาบาล และเมือง ให้มีคุณภาพ ซึ่งศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการทดลองทำระบบบำบัดแบบบึงประดิษฐ์ขั้นสูง ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยปลูกพืชอย่างต้นปักษาสวรรค์ ต้นกก และหญ้าแฝก พร้อมด้วยหินเกล็ด และหินศิลาแลง เพื่อดักยาและสารปนเปื้อนอื่นๆ ก่อนจะปล่อยน้ำลงสู่แม่น้ำ

นอกจากนี้การให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทิ้งยาและกำจัดให้ถูกหลักวิชาการ รวมถึงให้ความรู้แก่แพทย์และเภสัชกร เกี่ยวกับการจ่ายยาให้ผู้ป่วยอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ ก็เป็นอีกวิธีที่จะช่วยลดและป้องกันการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะลงสู่สิ่งแวดล้อมได้                     

ในอนาคตมีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์ของการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะ จะเพิ่มมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงของเชื้อดื้อยาและจะส่งผลกระทบให้มีการเสียชีวิตของประชากรโลกกว่า 20 ล้านคน เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อม...รอไม่ได้

Facebook, Ch7HD Social Care

Tag : Green Report ภัยเงียบยาปฏิชีวนะปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม