ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. 5 ฉบับ

วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 07:29 น.

Views

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งจำนวน 5 ฉบับ หลัง ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

1.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
คลิกอ่านรายละเอียด
2.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องจํานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจํานวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
คลิกอ่านรายละเอียด 
3.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
คลิกอ่านรายละเอียด  
4.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
คลิกอ่านรายละเอียด 
5.ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
คลิกอ่านรายละเอียด

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ทิศทางประเทศไทย