พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562

วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 20:14 น.

Views

ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดให้ นายสุรพิทย์ กีรติบุตร รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปเปิดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด "เกษตรศาสตร์นำไทย นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" เพื่อนำนวัตกรรมผลงานวิจัยที่นักวิจัยได้ประดิษฐ์คิดค้นมาในสาขาต่าง ๆ มาจัดแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชน โดยแบ่งเป็น 9 กลุ่ม อาทิ กลุ่มเกษตรและการแปรรูป, กลุ่มสัตว์และประมง, กลุ่มเครื่องจักรเครื่องมือ และกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี โดยปีนี้จัดงานให้มีความทันสมัย โดยนำแอปพลิเคชั่น Inside KU เข้ามาใช้ ซึ่งจะบอกถึงการจราจร และแผนผังการจัดงานในโซนต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดพืช งานแสดงและประกวดสัตว์เลี้ยง การประกวดแข่งขันจัดตู้ปลาระดับนักเรียน นิทรรศการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมอาชีพ และการประชุมทางวิชาการ ทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากร้านค้าส่วนพระองค์ เช่น ร้านจิตรลดา ร้านมูลนิธิโครงการหลวง และร้านมูลนิธิจุฬาภรณ์ การจำหน่ายผลผลิต เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตร พันธุ์ไม้ พืชผัก สินค้าอุปโภค-บริโภค และผลิตภัณฑ์ชุมชน

Tag : ผู้แทนพระองค์ งานเกษตรแฟร์ ปี 2562 เกษตรแฟร์ 2562 เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์