Green Report : เสนอยกระดับมาตรฐานฝุ่น PM 2.5

วันที่ 28 ม.ค. 2562 เวลา 11:15 น.

Views

ความสนใจ ความใส่ใจของประชาชน ที่ตรวจสอบข้อมูล ค่าฝุ่น PM2.5 หรือ ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน ที่เกินค่ามาตรฐานในชั้นบรรยากาศ ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆ ซึ่งแอปพลิเคชันจะแสดง ดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI ให้เห็นเด่นชัด ซึ่งการวัด AQI ไม่ได้วัดเฉพาะค่า ฝุ่น PM 2.5 เท่านั้น แต่ยังตรวจวัด ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน, ก๊าซโอโซน, ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์, ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งแต่ละชนิดมีสารพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน และสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น

การวัดคุณภาพอากาศ โดยนำมาตรฐานค่าฝุ่นและก๊าซชนิดต่างๆ มาคำนวณค่าความเข้มข้นของสารพิษ กำหนดเป็นค่าชี้วัดให้ประชาชนรับรู้ถึงคุณภาพอากาศในแต่ละพื้นที่และใน แต่ละช่วงเวลาได้

แต่มาตรฐานค่าฝุ่น โดยเฉพาะมาตรการค่าฝุ่น PM 2.5 ที่นำมาคำนวณความเข้มข้นของสารพิษในอากาศ กลับถูกมองว่าไม่สอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกกำหนดใช้ โดยไทยใช้ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมงอยู่ที่ 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หากเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถึงจะถือว่าเกินเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ แต่องค์การอนามัยโลกกำหนด ที่ค่าเฉลี่ยไว้ที่ 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้น นั่นหมายถึงถ้าค่าฝุ่นเกินแค่ 25 ไมโครกรัมจะต้องเตือนประชาชนให้ระวังสุขภาพแล้ว ทาง Greenpeace (กรีนพีซฯ) จึงเสนอให้ปรับเกณฑ์ใหม่ มาอยู่ที่ 35 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เพื่อคุ้มครองคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชน

กรีนพีซฯ ยังแสดงความเป็นห่วงอีกว่าขณะนี้ มีฝุ่นอนุภาคนาโน หรือขนาดเล็กกว่า 0.1 ไมครอน ที่ต้องเริ่มตระหนักและให้ความสำคัญเพิ่มขึ้น เพราะมีขนาดเล็กและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

ปัญหาค่าฝุ่นละอองในบ้านเรา โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลมีมานานแล้ว แค่ที่เราสัมผัสได้ชัดเจนนั้น นักวิชาการ มองว่า อาจเป็นเพราะความสามารถในการรองรับมลพิษของเมืองเกินขีดความสามารถที่จะได้รับ จึงทำให้เรารับรู้ได้ชัดเจนขึ้น ...
Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report