พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กรมทรัพย์สินฯ ขานรับ ยกเลิกคำขอรับสิทธิบัตรกัญชา

วันที่ 29 ม.ค. 2562 เวลา 11:14 น.

Views

จากกรณีเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 1/2562 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตรและมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษ เพื่อแก้ความห่วงกังวลจากภาคส่วนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือนักวิจัย เกี่ยวกับการขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กำชับและมีคำสั่งให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาปฏิบัติตามคำสั่ง คสช. ที่กำหนดมาตรการด้านสิทธิบัตรเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้การประดิษฐ์ที่มีกัญชา หรือสารสกัดธรรมชาติจากกัญชาเป็นองค์ประกอบ หรือสารที่มีโครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันเป็นการประดิษฐ์ที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตามมาตรา 9 (5) แห่งพระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา จะมีอำนาจดำเนินการสั่งยกคำขอที่อยู่ระหว่างดำเนินการหรือสั่งตัดการประดิษฐ์ที่มีลักษณะดังกล่าวออกเป็นกรณีเร่งด่วน ซึ่งขณะนี้มีคำขอที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างรอดำเนินการจำนวน 7 คำขอ อย่างไรก็ตาม ผู้ขอมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งยกคำขอต่อคณะกรรมการสิทธิบัตรได้ภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งยกคำขอตามกระบวนการของกฎหมาย

คำสั่ง คสช. มีผลใช้บังคับนับแต่วันประกาศ และจะมีผลใช้บังคับกับคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติที่ยื่นก่อนวันที่คำสั่งมีผลใช้บังคับด้วย แต่มาตรการด้านสิทธิบัตรในส่วนที่เกี่ยวกับสารสกัดจากกัญชาข้างต้นนั้นจะถูกยกเลิกเมื่อกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษได้ปลดล็อค  ให้มีการนำกัญชาไปทำการศึกษาวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์มีผลใช้บังคับ

ทั้งนี้ มาตรการด้านสิทธิบัตรดังกล่าวนั้น จะช่วยสนับสนุนและรองรับการอนุญาตให้นำกัญชามาวิจัยด้านการแพทย์ สร้างความชัดเจนในการตรวจสอบคำขอรับสิทธิบัตรสารสกัดกัญชาธรรมชาติให้สอดคล้องกับนโยบายสาธารณะของประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมในวงกว้างต่อไป

Tag : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิบัตรกัญชา