News

ดัชนีคอร์รัปชันไทยแย่ลงในปี 2018

องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) ประกาศผลการจัดอันดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ปี 2018 ปรากฏว่า ประเทศไทย มีอันดับร่วงลงจากเดิม อันดับที่ 96 เป็นอันดับที่ 99 ของโลกจากทั้งหมด 180 ประเทศ และจากอันดับที่ 4 ของอาเซียนเป็นอันดับที่ 5

การให้ค่าคะแนน CPI ปี 2018 องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ให้คะแนนและจัดอันดับ โดยพิจารณาข้อมูลจากแหล่งข้อมูล 9 แหล่ง อาทิ ความสามารถในการแข่งขันอย่างเสรี, ความโปร่งใสของหลักนิติรัฐ, ความเสี่ยงทางการเมืองและเศรษฐกิจ, การติดสินบนและการคอร์รัปชัน, ความเป็นประชาธิปไตย ฯลฯ ประเทศไทยได้รับคะแนนรวมทั้งหมด 36 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100

ภูมิภาคที่ยังมีภาพลักษณ์เรื่องการคอร์รัปชันดีที่สุดยังเป็น ยุโรป, สหรัฐฯ, ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ ส่วนในอาเซียน สิงคโปร์ ดีที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง