Green Report : ตระหนักใช้สินค้าฉลากเขียว

วันที่ 30 ม.ค. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

“ฉลากเขียว” เป็นฉลากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากความต้องการฟื้นฟูและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งภาครัฐเอกชน รวมกันจัดทำขึ้นเมื่อ 27 ปีที่แล้ว โดยการติดฉลากเขียวบนสินค้าเพื่อสื่อสารให้ผู้บริโภครู้ว่าสินค้าชนิดนี้ผ่านการควบคุมดูแลตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การออกแบบ กระบวนการผลิต ไปจนถึงการขนส่ง ที่ต้องไม่เป็นอันตราย เหมาะสมต่อการใช้งาน อีกทั้งยังต้องมีคุณภาพได้มาตรฐานอุตสาหกรรม ประหยัดน้ำ ประหยัดไฟ ปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพและไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฉลากเขียว อยู่ 33 กลุ่ม ส่วนใหญ่ไม่ใช่สินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆ ตามต้นทุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียวไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

ฉลากเขียว เป็นเครื่องหมายย้ำเตือนให้ทุกคนตระหนักและหันมาใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น หากพวกเราหันมาร่วมมือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เราก็ไม่เสี่ยงจะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายอีกต่อไป

สำหรับสินค้าฉลากเขียว บางผลิตภัณฑ์อาจไม่มีเครื่องหมายติดกำกับไว้ ประชาชนสามารถเข้าไปหาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ หรือโหลดแอปพลิเคชัน กรีนการ์ด (Green-card) สแกนที่ผลิตภัณฑ์ก็จะสามารถรู้ได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือไม่

Facebook : Ch7HD Social Care

Tag : Green Report