Green Report : ไม่มีป่าชายเลนโลกร้อนขึ้น

วันที่ 5 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

ผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าหาก "ป่าชายเลน" ถูกตัดทำลาย จะทำให้เกิดภาวะโลกร้อนมากขึ้น

"ป่าชายเลน" มีทั้งประโยชน์ทางตรง ที่ให้ผลิตผลจากเนื้อไม้ และทางอ้อม เป็นแหล่งความหลากหลายของพืช สัตว์ ช่วยหมุนเวียนธาตุอาหาร ทำหน้าที่บังคลื่นลม ป้องกันภัยจากธรรมชาติ โดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง

ยิ่งไปกว่านั้น งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่าป่าชายเลน เป็นแหล่งสะสมคาร์บอน ที่มีความสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะป่าชายเลน จะดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากการสังเคราะห์แสงของใบ มาสะสมในรูปของคาร์บอน ทั้งในต้นไม้และในดิน ซึ่งพบว่า ในป่าชายเลน 1 ไร่ ดูดซับคาร์บอนได้ถึง 20 ตัน

นักวิชาการ ระบุ จังหวัดระนอง พื้นที่ส่วนใหญ่ยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ทั้งในด้านความหลากหลายและผลผลิต พันธุ์ไม้ค่อนข้างสูง ส่วนมากเป็นโกงกางใบเล็กและโกงกางใบใหญ่ จึงทำให้สะสมคาร์บอนได้มากกว่าจังหวัดอื่นๆ ที่มีการศึกษา เฉลี่ยอยู่ที่ 43.86 ถึง 20.62 ตันต่อไร่

ถึงแม้สถานการณ์การบุกรุกป่าชายเลนในปัจจุบัน จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากหลายมาตรการตรวจยึดจับกุม แต่การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลน ที่ไม่เพียงแค่การตัดต้นไม้ ยังอาจมีการใช้ที่ดิน ขุดลอกทำนากุ้ง หรือปลูกพืชเกษตรชนิดอื่นๆ ซึ่งจะทำให้คาร์บอน ที่สะสมทั้งในเนื้อไม้และในดิน ถูกปล่อยสู่บรรยากาศ และจะมากกว่าการทำลายป่าประเภทอื่นๆ จึงมีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนขึ้นได้

อีกปัจจัยที่จะทำให้ป่าชายเลนลดลง คือ ภัยธรรมชาติ ลม พายุ และโดยเฉพาะการกัดเซาะชายฝั่ง ที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น สร้างความเสียหายต่อการเติบโตของป่าชายเลน

เนื้อที่ป่าชายเลน ที่มีอยู่ราว 1.4 - 1.5 ล้านไร่ ปัจจุบันนี้จะป่ารุ่น 2 หลังจากการปิดสัมปทาน อยู่ในช่วงกำลังเติบโตได้ดี จึงดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้มากด้วยเช่นกัน ... เพราะปัญหาสิ่งแวดล้อมรอไม่ได้
Facebook : CH7HD Social Care

Tag : Green Report