สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปี 2562

วันที่ 9 ก.พ. 2562 เวลา 19:44 น.

Views

เวลา 15.34 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธปฏิมาประธานพระอุโบสถ แล้วทรงวางพุ่มดอกไม้ และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังอุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเป็นประธานงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ประจำปี 2562 ซึ่งมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้นจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ จนทรงได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ รวมทั้งเพื่อสืบทอดศิลปวัฒนธรรมที่เจริญรุ่งเรืองในรัชสมัย ให้เยาวชนรุ่นหลังรู้รักและหวงแหนมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย
   
โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ กิจกรรม "วิจิตร มณเฑียร" ในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย และยังเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้แก่เยาวชน, โครงการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านทัศนศิลป์ ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษ สืบทอดศิลปวัฒนธรรมงานช่างศิลปะ ช่างสิบหมู่ สาขาช่างศิลป์ไทย, นิทรรศการกว่าจะเป็นหม่อนไหม รวบรวมขั้นตอนการเลี้ยงไหม การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์, นิทรรศการด้านการเกษตร แสดงผลผลิตทางการเกษตร จากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ยุวเกษตรกร และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจัยด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่าง ๆ
                                          
จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังเรือนฤทัยสรรค์ ทอดพระเนตรสาธิตการทำอาหารคาวหวาน ตำรับชาววังของราชสกุลในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย อาทิ มัสมั่นน้ำส้มซ่า มะปรางริ้ว และน้ำพริกชอุ่ม, การแสดงการขับร้องกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พรรณนาเกี่ยวกับอาหารคาวหวานในวัง บรรยายเนื้อหาโดยใช้โวหารและภาษาที่สละสลวย ตลอดจนการอุปมาเพื่อสื่อถึงรสชาติ นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการทำเครื่องประดับโบราณ การทำหัวโขนจิ๋ว และการแสดงหุ่นละครเล็กออกตัวโขน

ในการนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงละครกลางแจ้ง "กฤษณารณฤทธิ์" ทอดพระเนตรการแสดงรำอาศิรวาท โดยศิลปินกรมศิลปากร, ละครนอก เรื่องคาวี ตอน นางคันธมาลีเข้าเฝ้าฯ โดยยุวศิลปินของมูลนิธิฯ และโขน เรื่อง รามเกียรติ ตอน ศึกสหัสเดชะ โดยศิลปินกรมศิลปากร และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเฉลิมพระเกียรติ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ