สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 05.48 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทรงเป็นประธานงานเดิน-วิ่งการกุศล "อักษรฯ จรัล 102" ซึ่งคณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่าอักษรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดขึ้นเนื่องในโอกาสฉลอง 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้ ทรงพระดำเนินนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิตเก่า และนิสิตปัจจุบัน เดิน-วิ่ง ตามเส้นทาง ระยะทาง 2 กิโลเมตร โดยเส้นทางการเดิน-วิ่ง มี 2 ระยะ ได้แก่ 2 กิโลเมตร และ 6 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันวิ่งแฟนซี และการแข่งขันทีม ที่มีผู้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง ประมาณ 2,200 คน โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เข้าถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญรางวัลและสายรัดข้อมือ

จากนั้น ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว งานเดิน-วิ่งการกุศล อักษรฯ จรัล 102 ยังเป็นการระดมทุนสนับสนุนโครงการพัฒนาคณะอักษรศาสตร์สู่ศตวรรษที่ 2 ประกอบด้วยโครงการต่าง ๆ อาทิ การปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชา การสนับสนุนการสร้างเครือข่าย และความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและนอกประเทศ

เวลา 17.33 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง เมรุวัดมกุฏกษัตริยาราม เขตพระนคร ในการพระราชทานเพลิงศพ นางพิรัช มหัทธนานนท์ ซึ่งถึงแก่กรรม ด้วยโรคมะเร็งเต้านม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 สิริอายุ 84 ปี

นางพิรัช มหัทธนานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2476 เป็นบุตรของ นายเพี้ยน สัจจพันธุ์ และนางเลียบ ไวชนะ นางพิรัช เป็นบุคคลที่มีความเมตตาและรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และอุทิศตนช่วยเหลือสังคม ในช่วงที่มีชีวิตอยู่ ได้ช่วยงานเป็นอาสากาชาด สภากาชาดไทย ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ ตลอดจนบริการทางการแพทย์ นอกจากนี้ยังบริจาคทรัพย์ให้มูลนิธิต่าง ๆ และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยอบรมสั่งสอนบุตรธิดาให้เป็นคนดี มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้านครอบครัว สมรสกับ พันตำรวจเอกพิเศษ สกนธ์ มหัทธนานนท์ มีบุตร-ธิดารวม 6 คน

เวลา 18.47 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยัง ศาลา 2 วัดมกุฏกษัตริยาราม ในการสวดพระอภิธรรมศพ หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากหัวใจล้มเหลว เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 สิริอายุ 76 ปี

หม่อมราชวงศ์สุมาลยมงคล โสณกุล เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2485 เป็นธิดาของพลตรีหม่อมเจ้าฉัตรมงคล โสณกุล และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน จบการศึกษาทางด้านอนุบาลจากประเทศอังกฤษ และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลจุไรรัตน์ ได้มีโอกาสถวายงานรับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นรองประธานมูลนิธิสิรินธร และประธานการจัดงานวันสิรินธร ตั้งแต่ปี 2559 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดูแลเรื่องการเรียนการสอนในระดับอนุบาล ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแก้ว

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเดิน-วิ่งการกุศล อักษรฯ จรัล 102 102 ปี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย