พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 ก.พ. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 14.25 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ ไปยังศูนย์การค้าเซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี ในการประทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 30 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และสร้างความรู้ด้วยตนเอง เน้นกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง ซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัย พัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมประเทศไทย 4.0

โดยปีนี้ มีผู้ส่งผลงานสิ่งประดิษฐ์ฯ เข้าประกวดจำนวนกว่า 8,000 ผลงาน แบ่งเป็น 9 ประเภท มีผลงานที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 180 ผลงาน นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับเยาวชนในสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ใน 5 ประเภทรางวัล รวมถึงรางวัลการประกวดการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่จัดให้มีประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ฯ ทำให้มีผลงานสิ่งประดิษฐ์กว่า 30,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดจดสิทธิบัตรได้กว่า 60 ผลงาน และอยู่ระหว่างการส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 400 ผลงาน

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561