ด่วน!!! กกต.ประกาศแล้ว ไร้ชื่อว่าที่นายกฯ จากพรรคไทยรักษาชาติ

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 16:26 น.

Views

มีรายงานข่าวด่วนแจ้งว่า  คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติประกาศรับรองการเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี รวมทั้งสิ้น 45 พรรคการเมือง

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกเอกสารแถลงข่าวเรื่องแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยสำนักประชาสัมพันธ์แจ้งว่า คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประชุม เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อพิจารณาในประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภามีความเห็นชอบแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว โดยไม่รวมถึงพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยพรรคไทยรักษาชาติ เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และมีความเป็นกลางทางการเมือง ของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ไทยรักษาชาติ