เจาะสนามเลือกตั้ง 62 : กกต.มีมติไม่รับรองพระนาม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จากบัญชีนายกฯ

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 15:45 น.

Views

หลังการประชุม กกต.ทั้ง 7 คนช่วงเช้าที่ผ่านมา สำนักประชาสัมพันธ์ได้ออกเอกสารข่าวเรื่อง กกต. แจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นนายกฯ มีเนื้อหาว่า กกต.ได้พิจารณาประเด็นการแจ้งรายชื่อบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรี และได้มีประกาศ กกต.เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์แล้ว

โดยไม่รวมถึงพระนามของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพราะพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงอยู่ในหลักการเกี่ยวกับการดำรงอยู่เหนือการเมือง และความเป็นกลางทางการเมืองของพระมหากษัตริย์ด้วย และไม่สามารถดำรงตำแหน่งใดๆ ในทางการเมืองได้ เพราะจะเป็นการขัดกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ ตามพระราชโองการ ประกาศสถาบันพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2562 ประกอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560

นอกจากนี้ ยังมีการประกาศรายชื่อบัญชีนายกฯ พรรคการเมืองรวม 69 คนจาก 45 พรรค ตามที่มีการยื่นไว้กับ กกต.ด้วย ส่วนรายชื่อผู้สมัครทั้งระบบเขตและบัญชีรายชื่อยังมีเวลาถึง 15 กุมภาพันธ์

Tag : เจาะสนามเลือกตั้ง 62 ไทยรักษาชาติ พรรคไทยรักษาชาติ