ประกาศ กกต.แจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองเสนอเป็นนายกรัฐมนตรี

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 17:27 น.

Views

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่องการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองแจ้งรายชื่อบุคคลที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้ง เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ. ศ. 2561 ประกอบข้อ 114 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ 2561 จึงประกาศรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีจำนวน 45 พรรคการเมืองดังนี้

1 พรรคกรีน
1นายพงศา ชูแนม

2 ภาคกลาง
1นายชุมพล ครุฑแก้ว

3 พรรคกสิกรไทย
1นายพรรษชล พงษ์ภควัต

4 พักคนงานไทย
1นายธีระ เจียบุญหยก

5 พรรคคนธรรมดาแห่งประเทศไทย
1นายธนพร ศรียากูล

6 พรรคครูไทยเพื่อประชาชน
1 นายปรีดา บุญเพลิง

7 พรรคคลองไทย
1นายสายัณห์ อินทรภักดิ์

8 พรรคความหวังใหม่
1นายชิงชัย มงคลธรรม

9 พรรคชาติไทยพัฒนา
1นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา

10 พรรคชาติพัฒนา
1 นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
2นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
3นายเทวัญ ลิปตพัลลภ

11 พรรคชาติพันธุ์ไทย
1 นายโกวิทย์ จิรชนานนท์
2 นายพลศุภรักษ์ ศิริจันทรานนท์
3 นายภราดล พรอำนวย

12 พรรคฐานรากไทย
1 นายบวร ยสินทร
2 ว่าที่ร้อยตรีญาณวุฒิ พรหมเดชากุล

13 พรรคทางเลือกใหม่
1 นายราเชน ตระกูลเวียง

14 พรรคไทยธรรม
1นายอโณทัย ดวงดารา
2 นายภูษิต ภูปภัสศิริ
3 นายกิติกร วิชัยเรืองธรรม

15 พรรคไทยศรีวิไลย์
1 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์
2 นายณัชพล สุพัฒนะ
3 นางสาวภคอร จันทรคณา

16 พรรคประชากรไทย
1 นายสุมิตร สุนทรเวช
2 นายคณิศร สมมะลวน

17 พรรคประชาชาติ
1นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
2 พันตำรวจเอกทวี สอดส่อง
3 นางสาวณหทัย ทิวไผ่งาม

18 พรรคประชาธรรมไทย
1 นายพิเชษฐ สถิรชวาล
2 นายชัยวุฑ ตรึกตรอง

19 พรรคประชาธิปไตยใหม่
1 นายสุรทิน พิจารณ์

20 พรรคประชาธิปัตย์
1 นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

21 พรรคประชานิยม
1 พันตำรวจเอกรวมนคร ทับทิมธงไชย
2 พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์
3 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร

22 พรรคประชาภิวัฒน์
1 นายสมเกียรติ ศรลัมพ์
2 นางนันทนา สงฆ์ประชา
3 ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ

23 พรรคแผ่นดินธรรม
1 ศาสตราจารย์พิเศษร้อยโทบรรจบ บรรณรุจิ
2 นายกรณ์ มีดี

24 พรรคพลเมืองไทย
1 นายเอกพรรักความสุข

25 พรรคพลังชาติไทย
1พลตรีทรงกลด ทิพยรัตน์

26 พรรคพลังท้องถิ่นไท
1 นายชัชวาลย์ คงอุดม
2ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม

27 พรรคพลังไทยดี
1 นายสาธุ อนุโมทนามิ

28 พรรคพลังไทยรักไทย
1 พลเอกธรรมรักษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2 นายคฑาเทพ เตชะเดชเรืองกุล

29 พรรคพลังประชาธิปไตย
1 นายพูนพิพัฒน์ นิลรังสี

30 พรรคพลังประชารัฐ
1 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

31 พรรคพลังสังคม
1 นายวิฑูรย์ ชลายนนาวิน

32 พรรคพัฒนาประเทศไทย
1 นายศิลปิน หาญผดุงธรรมะ

33 พรรคเพื่อคนไทย
1 นายวิทยาอินาลา

34 พรรคเพื่อชีวิตใหม่
1 นายกฤติวัฒน์ กลางชัย

35 พรรคเพื่อไทย
1คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์
2 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์
3 นายชัยเกษม นิติสิริ

36 พรรคเพื่อธรรม
1 นางนลินี ทวีสิน

37 พรรคภราดรภาพ
1 หม่อมราชวงศ์ดำรงดิส ดิศกุล

38 พรรคภาคีเครือข่ายไทย
1 นางสาวกฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์

39 พรรคภูมิใจไทย
1 นายอนุทิน ชาญวีรกูล

40 พรรคมหาชน
1 นายอภิรัต ศิรินาวิน
2 นายพาลินี งามพริ้ง
3 นายสุปกิตคชเสนี

41 พรรคเศรษฐกิจใหม่
1 นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์

42 พรรคสยามพัฒนา
1 นายเอนก พันธุรัตน์

43 พรรคสังคมประชาธิปไตย
1 นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

44 พรรคเสรีรวมไทย
1พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส

45 พรรคอนาคตใหม่
1 นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ

ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
นายอิทธิพร บุญประคอง
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 ประกาศ กกต. พรรคการเมือง รายชื่อนายกรัฐมนตรี