สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดพะเยา และเชียงราย ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์นี้

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 10.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ทรงเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ขององค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อกท. ครั้งที่ 40 ปีนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นเจ้าภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อให้สมาชิก อกท.ได้แสดงผลงานทักษะวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ และส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการทำงานเป็นทีม ขยัน อดทน ฝึกความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตามหลักการณ์ "เป็นองค์การของสมาชิก ดำเนินงานโดยสมาชิก เพื่อสมาชิก"

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรนิทรรศการ อาทิ นิทรรศการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีพระราชดำริให้ทดลองทำงานวิจัย แล้วนำผลที่ได้ไปเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล, นิทรรศการผลงานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนายั่งยืนของสมาชิก อกท., นิทรรศการของสมาชิก อกท.ดีเด่น ที่ทำโครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียน, นิทรรศการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และนิทรรศการความร่วมมือกับองค์การเกษตรกรต่างประเทศและสถาบันการศึกษานานาชาติ ปัจจุบันการดำเนินงานของ อกท. แบ่งได้ 3 ระดับ คือ ระดับหน่วย มี 52 หน่วย ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 43 แห่ง, วิทยาลัยประมง 4 แห่ง, วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ 2 แห่ง, วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี, วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช และหน่วยนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, ระดับภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, และระดับชาติ ซึ่งจัดการประชุมเป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาให้สมาชิกมีความรู้ความสามารถ มีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ พร้อมเข้าสู่อาชีพตามความต้องการของประเทศ

ที่อาคารสัมมนาผลงานทางวิชาการ ทรงฟังรายงานผลงานวิจัยดีเด่นของนักศึกษาอาชีวะ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ เรื่อง "ผลการใช้ลำไยตกเกรดหมัก ต่อการเจริญเติบโตและประสิทธิภาพการย่อยโปรตีนในหมูดำ" ซึ่งพบว่าสามารถใช้ลำไยตกเกรดหมักผสมในอาหารเลี้ยงหมูดำ ช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร

เวลา 12.54 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศูนย์เทคโนโลยีอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นอาคารแฝด 2 ชั้น ที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา หรือ สอศ. สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมให้วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เป็นวิทยาลัยนำร่องสถานศึกษาเฉพาะทางด้านอาหารปลอดภัย เกษตรปลอดภัย ทั้งด้านสาขาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และประมง โดยมีห้องปฏิบัติการให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทดลองตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตร และให้ประชาชนใช้บริการตรวจสอบผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยจากสารพิษ

เวลา 14.03 น. เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มเกษตรปลอดภัย ของสมาชิก อกท. หน่วยพะเยา ภายใน "ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9" เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างจังหวัดพะเยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา เน้นปลูกพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น พืชเพื่อการบริโภคในครัวเรือน เลี้ยงสัตว์ ประมง นำจุลินทรีย์ EM ช่วยจัดการสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรม ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาและเกษตรกร สามารถนำความรู้ด้านการทำเกษตรปลอดสารพิษไปต่อยอดขยายผล ประยุกต์ใช้ร่วมกับการทำเกษตรแบบดั้งเดิม ทำให้มีรายได้เลี้ยงตนเอง และช่วยอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมชาติ

จากนั้น ทรงเปิดอ่างเก็บน้ำโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นอ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ความจุ 429,000 ลูกบาศก์เมตร ใช้กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรของวิทยาลัยฯ และเพื่อการเกษตรของราษฎรโดยรอบฯ ทั้งนี้ เกษตรกรในอนาคตต้องมีความรอบรู้ ทั้งด้านการทำเกษตรแบบดั้งเดิม และแบบใหม่ ต้องหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาให้การเกษตรไทยก้าวหน้า และต้องติดตามข่าวสารอยู่เสมอเพื่อเตรียมตัวให้รู้เท่าทันยุคสมัย

เวลา 15.45 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังดอยเจดีย์ ค่ายเม็งรายมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ทรงเบิกเนตรพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นศาสนสมบัติคู่บ้านคู่เมืองให้พุทธศาสนิกชนได้เคารพสักการะ มีขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13 เมตร ศิลปะเชียงแสนยุคต้น ปางมารวิชัย คือ พระเชียงแสนทรงเครื่อง หรือสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ใต้ฐานชุกชีเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ ขนาดหน้าตัก 30 นิ้ว เป็นพระพุทธรูปโบราณที่ขุดพบในพื้นที่จัดสร้างพระพุทธมหาจักรพรรดิธรรมราชา เมื่อปี 2527 โดยสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ระบุว่ามีพุทธลักษณะตรงกับพระสิงห์สาม ศิลปะผสมระหว่างเชียงแสนและล้านช้าง

ในการนี้ ทรงติดตามการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ในพื้นที่มณฑลทหารบกที่ 37 เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2557 มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และแปรรูปผลผลิต มีโครงการเด่น อาทิ ฟาร์มแกะ, การเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล, ธนาคารปลา และการเลี้ยงปลานิลในกระชัง โดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวม 93 คณะ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียน นักศึกษา โอกาสนี้ ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อฯ เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง โดยผันน้ำจากแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักและมีน้ำตลอดปีมาใช้ในโครงการฯ ซึ่งมีแผนก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมระบบโซล่าเซลล์ ท่อส่งน้ำ และถังเก็บน้ำ ในปีงบประมาณ 2563 เมื่อแล้วเสร็จจะเป็นแหล่งน้ำต้นทุนของมณฑลทหารบกที่ 37 และใกล้เคียง จำนวน 225 ไร่ พร้อมกับพระราชทานเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานในโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ มูลนิธิชัยพัฒนา 100 ชุด ชุดละ 10 ชนิด แก่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 สำหรับปลูกในโครงการฯ

เวลา 18.45 น. เสด็จออก ณ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางพรรณราย จันทยศ ประธานกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน นำคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มรวมพลังเพื่อแผ่นดิน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

จากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศรชัย มุ่งไธสง นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชียงราย เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ พะเยา