พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปในงานประกาศเกียรติคุณ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์

วันที่ 11 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 13.39 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จแทนพระองค์ไปยังสำนักงานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมถ์ ทรงเป็นประธานงานประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิฯ ในการนี้ ประทานโล่ที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณแก่ผู้พิการทางสติปัญญา เพื่อประกาศยกย่องคุณงามความดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมผู้พิการ และเพื่อให้สังคมได้เห็นแบบอย่างที่ดี ในการเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ รวมทั้งให้สังคมได้เห็นคุณค่าของผู้บกพร่องทางสติปัญญา

มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ก่อตั้งเมื่อปี 2505 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งได้ดำเนินงานบริการผู้พิการทางสติปัญญาทุกระดับวัย และระดับความพิการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม รวมทั้งเผยแพร่ความรู้การป้องกันภาวะปัญญาอ่อน โดยมีการอบรมอาสาสมัครพ่อแม่ ผู้ปกครองตามจังหวัดต่าง ๆ เป็นเครือข่ายเข้าช่วยเหลือผู้พิการในชุมชน ปัจจุบัน มีหน่วยงานที่ให้บริการผู้พิการทางสติปัญญา ตั้งอยู่ในส่วนกลาง 6 แห่ง ในส่วนภูมิภาค 4 แห่ง และได้บริการลงสู่ชุมชนต่าง ๆ เน้นท้องถิ่นทุรกันดารที่ขาดโอกาส ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ สามารถให้บริการคนพิการทางสติปัญญา ไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ราย และมีผู้พิการทางสติปัญญาวัยผู้ใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว สามารถเข้าสู่การจ้างงานของหน่วยงานต่าง ๆ 82 คน ซึ่งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และสังคมได้เป็นอย่างมาก

Tag : พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา งานประกาศเกียรติคุณ มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน