สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 12 ก.พ. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

เวลา 09.00 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2560 ในการนี้ ทรงวางพุ่มดอกไม้ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังอาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คน, และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวม 3,314 คน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาทความว่า "ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่บัณฑิตได้รับจากการศึกษาเล่าเรียนในแต่ละสาขาวิชา เป็นสิ่งที่แต่ละคนจะได้นำไปปรับใช้ในการทำงาน ตลอดจนการแก้ไขอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ แต่การทำงานและการแก้ไขปัญหานั้น บางครั้งก็ไม่อาจอาศัยเพียงความรู้สาขาใดสาขาหนึ่ง ความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือประสบการณ์ของคนใดคนหนึ่งได้ ยิ่งเป็นงานใหญ่หรือปัญหาที่ยากลำบาก ก็ยิ่งจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่มาร่วมมือร่วมความคิดอ่านกัน บัณฑิตทั้งหลายผู้กำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงาน จึงควรจะได้ตั้งใจให้มั่นคง ที่จะนำความรู้ความสามารถที่แต่ละคนมีอยู่มาประสานส่งเสริมกับทุกคนทุกฝ่ายเท่าที่จะทำได้ เพื่อร่วมกันปฏิบัติงานน้อยใหญ่ ให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง"

เวลา 13.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด "โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง" ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลผู้ป่วย ที่ทันสมัยตามมาตรฐานการแพทย์ชั้นนำและสาขาการแพทย์เฉพาะทาง และในอนาคตมุ่งหวังจะพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้บริการประชาชนทุกระดับชั้น

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นโรงพยาบาลขนาด 400 เตียง มีอาคารสูง 15 ชั้น พร้อมอาคารประกอบที่เชื่อมถึงกัน ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาและทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นแก่ประชาชน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2561 มีแผนกผู้ป่วยนอก แผนกฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยใน แผนกผู้ป่วยวิกฤติ นอกจากนี้ยังมี "ศูนย์โรคหัวใจ จุน - สุนทรี วนวิทย์" มีห้องตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือด พร้อมเครื่องมือทันสมัยใช้ตรวจโครงสร้างหลอดเลือดหัวใจ ช่วยให้การวินิจฉัยและรักษาโรคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคหัวใจได้มากขึ้น, "ศูนย์สายตา" เป็นหน่วยเฉพาะทางจักษุ ให้บริการตรวจรักษาผู้มีปัญหาทางตาที่ซับซ้อน ประกอบด้วย คลินิกโรคตา มีหน่วยเฉพาะทาง ได้แก่ หน่วยกระจกตา หน่วยต้อหิน หน่วยจอตาและน้ำวุ้นตา หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง และหน่วยภาวะฉุกเฉินทางตา, คลินิกสายตา ตรวจวัดสายตาประกอบแว่น และตรวจวัดเลนส์สัมผัส หรือคอนแทคเลนส์, คลินิกสุขภาพตา ให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้ความรู้ด้านสุขภาพสายตาแก่ชุมชน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากจะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขอย่างทั่วถึงแล้ว ยังเป็นศูนย์กลางให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ นักศึกษา และนักวิจัยได้ทำงานร่วมกัน นักศึกษาเมื่อเรียนจบแล้วมีงานทำ ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมือง

เวลา 15.21 น. เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ซึ่งกองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดถวาย ไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก อำเภอเวียงแก่น ทรงติดตามการดำเนินโครงการตามพระราชดำริ เพื่อให้เด็กในท้องถิ่นห่างไกลได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งขยายผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ซึ่งเป็นการพัฒนาแบบองค์รวม ในการนี้ ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน กราบบังคมทูลรายงานการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านหลังใหม่ให้ครูอัตราจ้าง ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภักดี จังหวัดยะลา ที่ไฟไหม้จากคนร้ายลอบวางเพลิง และบ้านของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ โดยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยมีพระราชกระแสรับสั่งให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ ประธานมูลนิธิโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน นำข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ได้รับพระราชทานทุนไปเรียนภาษาจีนที่สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้าทูลละอองพระบาท นับจากปี 2552 มีผู้เข้ารับการศึกษารวม 5 รุ่น รุ่นละ 2 คน

จากนั้น ทอดพระเนตรการดำเนินงานที่ได้สนองพระราชดำริ เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเมื่อปี 2557 ซึ่งเดิมเป็นห้องเรียนสาขาของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชนัตถ์ปิยะอุย เปิดสอนตั้งแต่ก่อนประถมศึกษา ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง 90 คน ซึ่งได้ส่งเสริมการศึกษาควบคู่การฝึกอาชีพเพื่อสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน เช่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า ที่นำทรัพยากรในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์และเพิ่มมูลค่า, ด้านการเรียนการสอน เน้นให้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเอง ในรูปแบบห้องเรียนอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และการจดจำอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ และหนังสือประจำห้องสมุด นอกจากนี้ ได้ขยายพื้นที่ปลูกพืชผักผลไม้ เพื่อให้นักเรียนได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน รวมทั้งปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกปอเทือง ใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก เพื่อลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ซึ่งได้มีการขยายผลสู่ชุมชน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยราษฎรได้ร่วมสร้างฝาย สำหรับใช้อุปโภคบริโภคในโรงเรียน และยังมีน้ำจากฝายบ้านห้วยกุ๊กพร้อมระบบส่งน้ำ และฝายห้วยผาแดงพร้อมระบบส่งน้ำ ที่กรมชลประทานได้สนับสนุนงบประมาณและก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี 2555 ซึ่งยังใช้สนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง และราษฎรพื้นที่ใกล้เคียงด้วย ส่วนด้านสุขภาพอนามัย ห้องพยาบาลของโรงเรียน ได้สนองพระราชดำริในการพัฒนาห้องพยาบาลให้เป็นสุขศาลาชุมชน เพื่อให้ราษฎรจากบ้านห้วยกุ๊กและบ้านปอได้ใช้ประโยชน์ การเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกฝ่าย ให้มีกำลังใจร่วมกันพัฒนาศูนย์การเรียน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อเป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ

เวลา 19.30 น. เสด็จออก ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ พระตำหนักดอยตุง อำเภอแม่ฟ้าหลวง ทรงร่วมประชุมกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีวาระต่าง ๆ อาทิ งานพัฒนาการศึกษา เช่น การจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงโครงการพัฒนาดอยตุงฯ เพื่อพัฒนาการอ่าน และเขียนภาษาไทย ซึ่งจะเป็นรากฐานในการเรียนรู้วิชาอื่น และทำงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนเพื่อพัฒนาการศึกษา, โครงการฟื้นฟูและปรับสภาพป่าดอยตุง โดยการศึกษาวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และนักพฤกษศาสตร์ ในการปรับสภาพป่าดอยตุงจากป่าปลูกเชิงเดี่ยว ให้เป็นป่าตามธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ, โครงการขยายผลต่างประเทศ เช่น โครงการความร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ซึ่งจัดโดยสำนักงานปราบปรามยาเสพติดและป้องกันอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ CND ซึ่งเป็นการพัฒนาแก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด น้อมนำศาสตร์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไปเผยแพร่ในระดับนานาชาติ ผ่านการให้คณะเข้าศึกษาดูงาน และเดินทางไปให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลประเทศต่าง ๆ, การขับเคลื่อนนโยบายวิสาหกิจเพื่อสังคมระดับชาติ ผ่านคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ เพื่อวางโครงสร้างนโยบายต่าง ๆ ร่วมกับภาครัฐที่สนับสนุนให้เกิดการขยายตัวของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม โดยจัดทำกฎหมายพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและการจัดตั้งสมาคมธุรกิจเพื่อสังคม, ผลความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการขยายการดำเนินงานธุรกิจเพื่อสังคม อาทิ โครงการสินค้าจากสีย้อมธรรมชาติ Nature-to-Wear โครงการความร่วมมือพัฒนาเซรามิกกับเมืองคาซะมะ ประเทศญี่ปุ่น โครงการยกระดับกาแฟดอยสู่สากล ร่วมกับสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชกรณียกิจ แม่ฟ้าหลวง พระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระราชทานปริญญาบัตร โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง