ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดนครสวรรค์ และทรงเปิดชมรม กับศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ของโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์

วันที่ 13 ก.พ. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 17.26 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถ และทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี โดยนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 สุดยอดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล 7 ประจำปี 2560 ระดับประเทศฝ่ายหญิง สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ 45 คน มีการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข ตามความถนัด และความสนใจของสมาชิก เช่น งานฉลุกระดาษ 3 มิติ, ประติมากรรมลอยตัว เขียนลายไทยประดับทองคำเปลว ผลิตภัณฑ์จากใบลาน และงานคอมพิวเตอร์ตัดต่อหนังสั้น ซึ่งนอกจากจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง และเป็นการฝึกสมาธิแล้ว ยังมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระหว่างเรียนด้วย ปัจจุบันโรงเรียนฯ เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน กว่า 4,000 คน

จากนั้นทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ขยายเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยจัดตั้งชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ทั้ง 15 อำเภอ และกำหนดให้เป็นนโยบายของจังหวัดเพื่อสู่เป้าหมาย "เยาวชนคนนครสวรรค์ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด" ด้วยกลยุทธ์ "เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน ชุมชนมีส่วนร่วม" โดยในปี 2561 เป็นจังหวัดทูบี นัมเบอร์วัน อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1, และมีผลงานของชมรมอื่น ๆ เช่น ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนหนองบัว และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2
              
โอกาสนี้ พระราชทานคำแนะนำ และกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 นครสวรรค์ ที่มีความมุ่งมั่นจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยทรงขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายในชีวิต และมีความตั้งใจจริงเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย พร้อมพระราชทานคำปรึกษาและแนวทางในการแก้ปัญหาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากโรงเรียน และสถานศึกษาต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์
              
จากนั้นทรงแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับ ทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ทั้งนี้ จังหวัดนครสวรรค์ มีเยาวชนเป็นสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน กว่า 200,000 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 246 ชมรม ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรือนจำและสำนักงานคุมประพฤติ

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โครงการทูบี นัมเบอร์วัน ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์