ไฟเขียว นิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา

วันที่ 14 ก.พ. 2562 เวลา 17:44 น.

Views

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการยาเสพติดให้โทษ ว่า ที่ประชุมได้มีมติรับรองร่างอนุบัญญัติ 5 ฉบับที่จะออกตามร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ....โดยเป็นกฎกระทรวง 1 ฉบับ ว่าด้วยการอนุมัติการผลิต นำเข้า ส่งออก กัญชา ส่วนประกาศอีก 4 ฉบับ คือประกาศกระทรวงเรื่องตำรับยาที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบในส่วนของแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านที่จะอนุญาตให้ปรุงยา และประกาศประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชา 3 ฉบับ โดยให้ผู้ครอบครองมาแจ้งการครอบครองภายใน 90 วัน หลังกฎหมายบังคับใช้ โดยไม่ต้องรับโทษ

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดที่ 1 จะเป็นหน่วยงานผู้ประกอบวิชาชีพที่มีการครอบครองเพื่อทำการวิจัย เช่น ภาครัฐต่างๆ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งรัฐและเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพรวมทั้งวิสาหกิจชุมชน กลุ่มนี้ต้องมาแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยขณะนี้กำลังทำรายละเอียดว่า ต้องแจ้งอะไรบ้าง เช่น มีครอบครองเพื่อวิจัยอะไร พร้อมแนบเหตุผลการครอบครอง และเมื่อได้รับอนุญาตครอบครองแล้วให้ไปขออนุญาตตามกฎกระทรวงใหม่ต่อไป

ชุดที่ 2 จะครอบคลุมผู้ป่วยคนที่ใช้ยาเพื่อรักษาโรคตนเองและคนทั่วไป สำหรับผู้ป่วยจะกำหนดว่า ต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าป่วยด้วยโรคอะไร เช่น ป่วยลมชัก ป่วยมะเร็ง หรือภาวะที่บรรเทาด้วยยากัญชาเพื่อลดอาการเจ็บปวดจากมะเร็ง หรือให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น เมื่อตรวจสอบแล้วจะให้หนังสือแสดงการครอบครองตามกฎหมาย และให้ใช้ต่อไปได้ ปริมาณการครอบครองในการรักษาโรคเฉพาะตัวต้องเหมาะสมกับลักษณะของโรค ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้ต้องไม่เกิน 90 วัน นับแต่พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่...) พ.ศ..... ใช้บังคับ หรือจนกว่าจะได้รับการรักษาและได้รับยาเสพติดในประเภท 5 ที่กัญชาเป็นส่วนผสม ที่สั่งจ่ายจากหน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย หรือผู้ประกอบวิชาชีพที่มีใบอนุญาต

สำหรับคนกลุ่มอื่นๆ ที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นก็ต้องมาแจ้ง และต้องส่งมอบกัญชาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรอการทำลายต่อไป แต่คนๆนั้นก็จะไม่ต้องรับโทษ แต่ทั้งหมดต้องทำภายใน 90 วัน หลังร่างพ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษฯ บังคับใช้แล้ว

Tag : นิรโทษกรรม กัญชา