News

ฝนหลวงขยายเวลาขึ้นบินลดค่าฝุ่นละออง

รายงานสดจากศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น : ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายเวลาขึ้นบินเพื่อลดค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ต่อไปอีก 1 สัปดาห์...