ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเยี่ยมสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน และทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดพิจิตร

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

เวลา 19.34 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรม และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 รวม 2,515 คน โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ดำเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมของสมาชิกฯ ส่งผลให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ ส่วนศูนย์เพื่อนใจฯ มีอาสาสมัครประจำศูนย์ฯ 30 คน มีบริการให้คำปรึกษาแบบเพื่อนช่วยเพื่อน การพัฒนาอีคิว และกิจกรรมสร้างสุข แบบพี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจ เช่น การทำข้าวเม่าหมี่อัญชัน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561, การทำอิฐมอญนาโน, กิจกรรมนักบินน้อย ทั้งเครื่องบินกระดาษพับ และเครื่องบินพลังยางสามมิติ, การถักโครเชต์ด้วยไหมพรมและเชือกร่ม เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น หมวก และกระเป๋า ซึ่งนักเรียนคิดและออกแบบลายด้วยตัวเอง
             
จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน จังหวัดพิจิตร โดยชมรมทูบี นัมเบอร์วัน ชุมชนตำบลในเมืองพิจิตร มีผลการดำเนินงานอยู่ในกลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ, ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน บริษัท นันยาง การ์เม้นท์ อำเภอวชิรบารมี อยู่ในกลุ่มรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1 และเยาวชนจังหวัดพิจิตร ได้รับรางวัลทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล ระดับภาคเหนือ รุ่นที่ 4 ปี 2557 ปัจจุบันจังหวัดพิจิตรมีสมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน กว่า 120,000 คน มีชมรมทูบี นัมเบอร์วัน 940 ชมรม ซึ่งได้พัฒนาไปสู่รูปแบบศูนย์เพื่อนใจฯ 220 แห่ง ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจ เรือนจำ และสำนักงานคุมประพฤติ
             
ในการนี้ พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้น จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร ซึ่งเคยติดยาเสพติดและมีความมุ่งมั่นไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก โดยทรงกล่าว "ขอให้กำลังใจ ขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง และมีความเข้มแข็ง" ทั้งยังได้พระราชทานคำปรึกษา และแนวทางการแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกทูบี นัมเบอร์วัน จากโรงเรียนพิจิตรพิทยาคม และสถานศึกษาเครือข่ายในจังหวัดพิจิตร จากนั้น ทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบี นัมเบอร์วัน ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

Tag : ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทูบี นัมเบอร์วัน พิจิตร