พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปยังโครงการฝายห้วยยางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกุดปลาดุก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ พร้อมเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการ ซึ่งเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้ง มีน้ำท่วมและน้ำหลากในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ชาวบ้านต้องไปหาบน้ำจากลำห้วยและกลางทุ่งนากลับมาใช้ที่บ้าน จึงได้ขอพระราชทานโครงการฝายห้วยยาง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกรมชลประทานได้สนองพระราชดำริก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 13.2 เมตร ยาว 55 เมตร สูง 2.5 เมตร เพื่อเป็นอาคารบังคับน้ำในลำน้ำให้มีระดับสูงขึ้น เพื่อส่งน้ำไปยังพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกร รวมทั้งขุดลอกลำห้วยยางด้านเหนือ ยาว 1,600 เมตร ลึก 1.5 เมตร ปัจจุบันสามารถส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝน 1,750 ไร่ และในช่วงหน้าแล้ง 60 ไร่ ส่งผลให้ราษฎร 183 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอ นอกจากนี้ ราษฎรได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำให้เกิดประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์กับทุกครัวเรือน

Tag : จรัลธาดา กรรณสูต โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำนาจเจริญ