รายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 11:02 น.

Views

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรี

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เรื่อง การแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 77 พรรคการเมืองนั้น

เนื่องจากปรากฏข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าการเสนอชื่อบุคคลของพรรคการเมืองที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรายชื่อมิได้เป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ 2561 จำนวน 1 พรรคการเมือง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 114 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงยกเลิกประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองจะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และออกประกาศการแจ้งรายชื่อบุคคลที่พรรคการเมืองมีมติจะเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จำนวน 44 พรรคการเมือง ดังนี้

คลิกอ่านรายละเอียด

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 กกต. ประกาศรายชื่อ รายชื่อผู้เสนอเป็นนายกรัฐมนตรี