รายชื่อ 77 พรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส.แบบบัญชีรายชื่อ

วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 11:47 น.

Views

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เรื่อง รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้หัวหน้าพรรคการเมืองยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 112 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 จึงประกาศรายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจำนวน 77 พรรคการเมือง ดังนี้

รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

Tag : เกาะติดเลือกตั้ง 2562 พรรคการเมือง บัญชีรายชื่อผู้สมัคร สส. สส.บัญชีรายชื่อ