พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจงบอาหารนักเรียนพักนอน ตอนที่ 1

วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ป.ป.ช.จังหวัดตาก ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง งบค่าอาหารเด็กพักนอน โรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม จังหวัดตาก จำนวน 3 ภาคเรียน หลังมีประชาชนร้องเรียนว่า อาจมีการทุจริต โดยโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคมมีเด็กนักเรียนในโครงการนี้ จำนวน 67 คน ทั้งหมดเป็นเด็กชนเผ่า ได้รับเงินอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 2,700 บาท ระยะเวลา 60 วัน ส่วนมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 7,200 บาท เพื่อให้

เด็กนักเรียนที่มีที่อยู่ห่างไกล ไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ ได้มีที่พัก ตลอดจนอาหารครบ 3 มื้อ เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับประชากรทุกกลุ่ม

แต่จากข้อมูลของ ป.ป.ช.จังหวัดตาก พบข้อสังเกต ทั้งในขั้นตอนตรวจรับและการได้มาของผู้รับจ้าง

ผู้อำนวยการโรงเรียน ยอมรับ ทำเอกสารเท็จ เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า 

น่าสังเกตว่า บริษัทคู่สัญญา เป็นญาติของผู้อำนวยการโรงเรียน

ขยายผลกันต่อเกี่ยวกับราคาผัดผักบุ้งมื้อนี้ ที่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ.              

FB รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7