ประชาชนทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 11:55 น.

Views

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมี พระธรรมรัตนดิลก เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานสงฆ์ พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ และพระสงฆ์ จำนวน 68 รูป ออกรับบิณฑบาต ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (เสาชิงช้า)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้ให้สำนักงานเขตทั้ง 50 เขต จัดนิทรรศการให้ความรู้ทางพุทธศาสนา กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดในพื้นที่ และพิธีเวียนเทียนที่วัด หรือสถานที่ที่เขตเห็นสมควร พร้อมเชิญชวน ร่วมกันรณรงค์ลด ละ เลิกอบายมุข ปฏิบัติคุณธรรม 4 ประการ ปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างบุญกุศลร่วมกัน

ส่วนที่วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะทูตานุทูตของประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 5 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย กัมพูชาเวียดนาม ภูฏาน เมียนมา และประชาชน เข้าร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรเวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา รักษาศีล เนื่องในวันมาฆบูชา และเพื่อส่งเสริมการน้อมนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา มาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

ที่บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ จังหวัดนครปฐม ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ประชาชนร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 400 รูป อย่างเนืองแน่น โดยมีพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

สำหรับวันมาฆบูชาปีนี้ ตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่บรรดาพระอรหันต์จำนวน 1,250 รูป โดยมิได้นัดหมาย ซึ่งวันนั้นในครั้งพุทธกาล ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3