สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ที่จังหวัดบึงกาฬและนครพนม

วันที่ 19 ก.พ. 2562 เวลา 20:02 น.

Views

เวลา 09.10 น. วันนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองตะไก้ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ทรงฟังคำกราบบังคมทูลรายงานการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย พบว่าโรงเรียนในสังกัดฯ 18 แห่ง มีนักเรียนอ่านไม่ได้ตามเกณฑ์ 24 คน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาอบรมเพิ่มทักษะการสอนภาษาไทยให้ครูทุกนาย และให้นักเรียนอ่านหนังสือหลังเลิกเรียน แล้วเขียนส่งครูในปีการศึกษา 2561 ส่วนโรงเรียนที่ผลิตถั่วเมล็ดแห้งและไม้ผลไม่ได้ตามเกณฑ์ โรงเรียนและผู้ปกครองใช้พื้นที่ว่างเปล่าปลูกผลไม้และถั่ว

สำหรับการดำเนินงานตามพระราชกระแส กรมอนามัยได้เก็บตัวอย่างน้ำในโรงเรียน 17 แห่งไปตรวจ พบว่าผ่านเกณฑ์ทั้งหมด ส่วนโรงเรียน ตชด.บ้านห้วยหมากหล่ำ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ยังใช้น้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำซำตมขาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานถังเก็บน้ำ และน้ำประปา และปรับสภาพน้ำโดยเติมคลอรีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มาปรับปรุงห้องสมุด และใช้ระบบยืมคืนอัตโนมัติ สอนพิมพ์คอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส รวมทั้งสอนผสมสระโดยใช้สื่อการร้องเพลง และสื่อผสมคำ ให้โรงเรียน ตชด.บ้านหนองตะไก้ สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ ให้ความรู้เรื่องสุขอนามัยโรงครัวแก่ผู้ปกครอง สอนการแปรรูปผลผลิตในโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ส่งขายสหกรณโรงเรียน ส่วนวิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สอนการซ่อมแซมดูแลจักรยาน การปักสะดึงชื่อบนชุดนักเรียนเพื่อลดรายจ่าย และต่อยอดในการทำของชำร่วย กิจกรรมสหกรณ์ สอนทำบัญชี ต้นทุนการทำโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน การทำบัญชีจัดการงบประมาณประกอบอาหารกลางวัน

ด้าน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ผู้ปกครองร่วมทำเกษตรผสมผสาน ปลูกผักเลี้ยงสัตว์แบบเกื้อกูลกัน ถ่ายทอดความรู้การเลี้ยงปลาสู่ชุมชน และสามารถผลิตไข่ไก่ขายกว่า 48,000 บาท

โอกาสนี้ เกษตรจังหวัดขอนแก่น กราบบังคมทูลรายงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริ ใน 6 อำเภอ ส่งผลให้สมาชิกอำเภอกระนวนมีความรู้ในการผลิตเสื่อกกเป็นกระเป๋าถือ สมาชิกอำเภอซำสูง สามารถผลิตพืชผักปลอดสารพิษ สมาชิกอำเภอน้ำพอง มีรายได้จากการทำน้ำพริกจิ้งหรีด สมาชิกอำเภอเปือยน้อย ผลิตผ้าไหมผ้าฝ้าย ปัจจุบันสมาชิก 6 กลุ่ม มีเงินออม 332,000 บาท

จากนั้น ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนบ้านหนองตะไก้ กราบบังคมทูลรายงานการพัฒนาโรงเรียน เช่น สอนภาษาอังกฤษ การเล่นดนตรีไทยและสากล การเล่นฟุตบอล และตะกร้อ จากการเสด็จพระราชดำเนิน ทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา มีอาคารเรียนถาวร มีโรงเรือนเกษตร และนักเรียนอ่านออกเขียนได้

เวลา 11.20 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ผลการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ต่ำกว่าเกณฑ์ จึงได้นำสื่อเทคโนโลยีเข้าไปบูรณาการการสอน ทำให้นักเรียนสนใจและเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ นำโปรแกรม scratch มาใช้ทำให้นักเรียนสามารถเขียนการ์ตูนแบบง่าย ๆ ด้วยตนเองในการตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ และมีการสอนเสริมนอกเวลาเรียนวันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งให้นั่งสมาธิ

นอกจากนี้ ยังดำเนินงานตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ อาทิ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ ให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานการเกษตรแบบยั่งยืนในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค ซึ่งมีผลผลิตทั้งปศุสัตว์และพืชเพียงพอ ยกเว้นถั่วเมล็ดแห้งได้วางแผนปลูกถั่วเพิ่มในพื้นที่ว่างของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองไปปลูกที่บ้าน แล้วนำมาจำหน่ายให้โรงเรียน ทั้งยังเป็นศูนย์บริการความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้ชุมชนเข้าไปเรียนรู้การปลูกพืชผักสมุนไพรและปศุสัตว์ อาทิ การเพาะเห็ด การเลี้ยงไก่พื้นบ้าน ส่วนกรมชลประทาน ได้ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์ 4 แผง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องสูบน้ำไปใช้แปลงเกษตร, ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพ วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ ได้ส่งเสริมวิชาชีพที่สามารถต่อยอดนำไปประกอบอาชีพได้ อาทิ ช่างตัดผม, การปักสะดึง และซ่อมจักรยาน นอกจากนี้ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชน ไปสอนแปรรูปและถนอมอาหาร อาทิ กล้วยตาก ปลาดุกร้า หน่อไม้ดอง และทำน้ำยาอเนกประสงค์

ส่วนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ไปให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียนและชุมชน พร้อมส่งเสริมการนำสมุนไพรพื้นถิ่นมาทำเป็นลูกประคบ, น้ำว่านเสลดพังพอน และยาหม่องไพลสด นอกจากนี้ มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปสนับสนุน อาทิ มูลนิธิซีซีเอฟ เพื่อเด็กและเยาวชนฯ ได้อุปการะและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน 16 คน และการเคหะแห่งประเทศไทย สนับสนุนโต๊ะและเก้าอี้ 34 ชุด

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนตามพระราชดำริฯ จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งเริ่มเมื่อปี 2556 ในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง, วาปีปทุม, กันทรวิชัย, บรบือ และนาดูน ปัจจุบัน เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม มีอาชีพมั่นคง และมีผลิตภัณฑ์ประจำชุมชน อาทิ ข้าวฮางงอก ของกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านหนองเผือก ระยะที่ 1 อำเภอวาปีปทุม, สบู่ และโลชั่นสารสกัดจากยางนา ของกลุ่มส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านดงน้อย ระยะที่ 5 อำเภอนาดูน โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้ไปรับบริการ 162 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก และทันตกรรม และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

เวลา 15.03 น. เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วงม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ทรงเปิดอาคาร "วตท.17 และมูลนิธิเอสซีจี" ซึ่งนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 และมูลนิธิเอสซีจีจัดสร้างขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นอาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวขนาด 10 ห้อง โดยเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 64 คน ในปีการศึกษา 2560 ผลการสอบเอ็นทีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศด้านคำนวณและภาษา

ศูนย์การเรียนแห่งนี้ เป็นศูนย์บริการ USO NET (ยูโซ เน็ท) ที่สอนวิชาคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน และเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล ให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่คนในชุมชนด้วย โอกาสนี้ ทอดพระเนตรการแสดงของนักเรียนที่ชนะการประกวดร้องเพลงสากล ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำปี 2561 ด้านการส่งเสริมอาชีพ มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย สนับสนุนอุปกรณ์และสอนการตัดผมชาย และมีปราชญ์ชาวบ้านสอนทอสื่อกก และทำไม้กวาดดอกหญ้า นอกจากนี้ เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด เข้ามาเป็นเครือข่ายจัดทำโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง แบ่งการดำเนินเป็น 5 ระยะ มีกิจกรรมเด่น อาทิ ผักปลอดภัยจากสารพิษ ฟาร์มชุมชน และแปรรูปอาหาร, โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืชผักหมุนเวียนตามฤดูกาลได้เพียงพอบริโภค โดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนได้ผลผลิตเป็นอย่างดี สามารถแบ่งขายเข้าระบบสหกรณ์โรงเรียน และยังเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งมีผู้มารับบริการ 164 คน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูก และระบบทางเดินหายใจ

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บึงกาฬ นครพนม