อนามัยโพล ชี้คนกรุงรู้เรื่องฝุ่น PM 2.5

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าปัญหาฝุ่นละอองในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ขณะนี้ยังคงมีอยู่ เพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน ประชาชนจึงต้องดูแลและป้องกันสุขภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลสำรวจของ "อนามัยโพล" ที่จัดทำเรื่องการรับรู้ พฤติกรรม การดูแล ป้องกันสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จำนวน 2,021 หน่วยตัวอย่าง

พบว่าประชาชนร้อยละ 95.2 มีการรับรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็กส่งผลต่อสุขภาพในระดับดีมาก โดยรับรู้จากสื่อโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาเป็นสื่อ Social Media, Facebook, Line, Twitter และ Website

นอกจากนี้ร้อยละ 79.4 ยังรับรู้ว่ากลุ่มเสี่ยงที่จะได้รับอันตรายจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก คือ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ หัวใจและหลอดเลือด โดยประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองแบบเฉพาะ เพียงร้อยละ 45.3 จึงจำเป็นต้องรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องต่อไป

ผลสำรวจเห็นว่าภาครัฐสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลทำให้มีความเข้าใจจนสามารถปฏิบัติตนและดูแลป้องกันตนเองได้ และประชาชนเกือบร้อยละ 50 ยินดีให้ความร่วมมือช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อลดผลกระทบฝุ่น ลดการใช้รถยนต์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน