กรมควบคุมโรคเร่งลดปัญหาวัณโรค

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ของวัณโรคในประเทศไทย รวมถึงข้อห่วงใยกรณีผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา ที่มาขอรับบริการภายใต้สิทธิหลักประกันสุขภาพต่างๆ ตลอดจนนโยบายในการป้องกัน ควบคุม และการแพร่กระจายเชื้อ และมาตรการในการลดปัญหาวัณโรค ว่าที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการเพื่อลดปัญหาวัณโรคมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระยะ 4 ปีที่ผ่านมา ได้กำหนดให้เป็นนโยบายระดับชาติ คือ แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค ปี 2560-2564 ซึ่งประเทศไทย ตั้งเป้าลดอัตราอุบัติการณ์ของวัณโรคลงร้อยละ 12.5 ต่อปี จาก 171 ต่อประชากรแสนคนในปี 2557 เหลือ 88 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2564 และเหลือ 10 ต่อประชากรแสนคน เมื่อสิ้นปี 2578

สำหรับมาตรการด้านการคัดกรอง ตรวจวินิจและรักษา คือ ให้การเข้าถึงบริการให้ครอบคลุมการตรวจรักษาวัณโรคอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ต้องขังในเรือนจำ ผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ ผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ ผู้สูงอายุมีโรคร่วม แรงงานข้ามชาติ และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข, สอบสวนโรคในผู้สัมผัสวัณโรค, เร่งรัดค้นหาและวินิจฉัยวัณโรคดื้อยา, การตรวจคัดกรอง วินิจฉัยโดยการ X-ray และการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ

ส่วนการป้องกันการแพร่กระจายภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กำหนดให้โรงพยาบาลทุกแห่งต้องมีห้องแยกโรค เฉพาะผู้ป่วยวัณโรค รวมถึงเรือนจำที่มีผู้ป่วยวัณโรค, โรงพยาบาลขนาดใหญ่ต้องมีห้องแยกโรคแรงดันลบ, โรงพยาบาลทุกแห่งมีคลินิกเฉพาะวัณโรค ไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่นๆ และมีการคัดกรองและให้บริการแบบช่องทางด่วน (Fast Track)