พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

คอลัมน์หมายเลข 7 : ป.ป.ช.ตาก ตรวจงบอาหารนักเรียนพักนอน ตอนที่ 2

วันที่ 20 ก.พ. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

คอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ขยายผลร่วมกับ ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.จังหวัดตาก วันที่ 11 กุมภาพันธ์ นอกจากพบข้อสังเกตในขั้นตอนตรวจรับและที่มาของผู้รับจ้างแล้ว งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. เป็นค่าอาหาร 3 มื้อ ให้เด็กนักเรียนที่มีที่อยู่ห่างไกลไม่สะดวกในการเดินทางไป-กลับ จึงพักค้างคืนที่โรงเรียน หรือที่เรียกว่า “เด็กพักนอน” โดยเมนูอาหารมื้อเย็นวันที่ทีมข่าวลงพื้นที่มีเพียงผัดผักบุ้งหมูสับ สำหรับเด็ก 67 คน เฉลี่ยมื้อละ 1,000 บาท ไม่รวมค่าข้าวสาร

ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม ยอมรับทำเอกสารเท็จเนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้า

ล่าสุดผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ตอบรับข้อมูลนี้ เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง

สำหรับโรงเรียนแม่จะเราวิทยาคม คอลัมน์หมายเลข 7 เคยขยายผลร่วมกับป.ป.ช. และ สตง. ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารเรียนจนสามารถเรียกเงินคืนให้ทางราชการได้กว่า 600,000 บาท และโครงการจัดซื้อรถยนต์ ซึ่งไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

Facebook : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7