กระทรวงเกษตรฯ เทงบประมาณ 270 ล้าน แจกพันธุ์ข้าวหอมมะลิ

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 04:31 น.

Views

นายประสงค์ ประไพพงษ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยถึงโครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพข้าวหอมมะลิ ปีการผลิต 2562/2563 โดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่ชาวนาที่นาข้าวเสียหายในพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เนื่องจากฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ช่วงวันที่ 1 สิงหาคม - 31 ตุลาคม 2561 รวมพื้นที่ 2,000,000 ไร่ ใน 23 จังหวัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้จะแจกเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี ให้เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูนาปี ปี 2562/2563 ไร่ละ 5 กิโลกรัม แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 10 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 50 กิโลกรัม โดยใช้งบประมาณจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 10,000 ตัน เป็นวงเงิน 270 ล้านบาท

ขณะนี้กรมการข้าว ได้เตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีไว้แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติของชาวนาที่จะได้รับการช่วยเหลือ ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งนาข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิง และอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตภัยพิบัติแล้ง โดยจะทำประชาคมในระดับอำเภอ เพื่อรับรองว่าเป็นผู้ได้รับความเสียหายจริง และจะติดตามตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ข้าวว่าได้นำไปเพาะปลูกจริง ไม่ได้นำไปจำหน่าย เพราะขณะนี้ข้าวหอมมะลิราคาดี พร้อมกับจะเข้าแนะนำวิธีการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวอย่างประหยัด ที่ 5 กิโลกรัมต่อไร่