องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต

วันที่ 21 ก.พ. 2562 เวลา 19:55 น.

Views

ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 100 วัน พระราชทานศพ พระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต ซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยภาวะปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 สิริอายุ 104 ปีเศษ พรรษา 72

พระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต นามเดิม บุญสืบ จันทรสมบูรณ์ เกิดเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2457 ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่อำเภออุตรดิตถ์ จังหวัดพิชัยดาบหัก ปัจจุบันคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นบุตรของหลวงพินิจจีนเภท และนางพินิจจีนเภท ได้ทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศเวียดนาม และกลับมารับราชการ ต่อมามีความเลื่อมใสในพระธรรม จึงบรรพชาอุปสมบทในปี 2489 ที่วัดศรีเมือง จังหวัดหนองคาย โดยเป็นศิษย์กรรมฐานของพระอาจารย์กู่ ธมฺมทินฺโน หลวงพ่อลี ธมฺมธโร และหลวงปู่ชอบ ฐานสโม นอกจากได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศแล้วยังอุทิศตนเป็นพระธรรมทูตเผยแผ่ศาสนาในต่างประเทศเป็นเวลาหลายสิบปี เนื่องจากมีความชำนาญในภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส พระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต เป็นพระเถระของคณะสงฆ์นิกายธรรมยุติ มีปฏิปทาที่เรียบง่าย เคร่งครัดตามพระธรรมวินัย มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม จึงได้รับความเลื่อมใสศรัทธาจากพระบรมวงศานุวงศ์ และพุทธศาสนิกชนทั้งในและต่างประเทศ โดยได้ปฏิบัติศาสนกิจอันเป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้าย

Tag : องคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข พระราชทานศพ พระบุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต