พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

วันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ไปประชุมและติดตามการแก้ปัญหาวาตภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด และร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอจังหาร และที่หอประชุมโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม อำเภอเชียงขวัญ รวม 770 ถุง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยองคมนตรี ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ราษฎรได้รับทราบ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารกลางวันแก่ราษฎรที่มารับถุงพระราชทาน โดยองคมนตรี และคณะ ได้เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ป่วยติดเตียง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วย

จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับผลกระทบจากความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรเสียหายใน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจังหาร อำเภอเชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอโพนทอง อำเภอเมยวดี และอำเภอธวัชบุรี ราษฎรเดือดร้อน 774 ครัวเรือน

Tag : องคมนตรี จอม รุ่งสว่าง ถุงพระราชทาน ถุงพระราชทาน ร้อยเอ็ด วาตภัย ร้อยเอ็ด มูลนิธิราชประชานุเคราะห์