พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

องคมนตรี ไปตรวจเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ

วันที่ 22 ก.พ. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะ ไปตรวจการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งมูลนิธิฯ ได้มาพัฒนาชุมชน เป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวง แห่งที่ 39 เมื่อปี 2559 ปัจจุบัน มีชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ 6 หมู่บ้าน 14 หย่อมบ้าน 1,111 ครัวเรือน รวม 5,616 คน และเกษตรกร เข้าร่วมโครงการฯ 339 คน ได้จัดทำแปลงทดสอบสาธิตการปลูกพืช และศึกษาการเจริญเติบโตของพืช ภายใต้สภาพแวดล้อมบริเวณศูนย์ฯ เพื่อคัดเลือกชนิดพืชที่เหมาะสม ส่งเสริมแก่เกษตรกรภายใต้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ พืชผัก ไม้ผล และกาแฟ สามารถสร้างรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีแก่เกษตรกร รวมทั้งสนับสนุนการฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน โดยผลิตปุ๋ยหมัก ปลูกหญ้าแฝก ส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเอง และการพัฒนายุวเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรที่ดีในอนาคต

ในตอนบ่าย ไปฟังบรรยายสรุปความคืบหน้าโครงการแก้ไขและพัฒนาคลองแม่ข่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ บูรณาการแก้ไขปัญหาด้านจัดหาแหล่งต้นทุนให้คลองแม่ข่า มาตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันมีแหล่งน้ำและระบบในการผันน้ำ เติมน้ำ สนับสนุนการพัฒนามากกว่า 3.5 ล้านลูกบาศ์กเมตรต่อปี เพื่อการอุปโภค-บริโภค และแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปา คุณภาพน้ำในคลองแม่ข่าเฉลี่ยดีขึ้นมีระบบการควบคุมบริหารจัดการในคลอง ช่วยระบายน้ำป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจ และการควบคุมคุณภาพน้ำ รวมทั้งสร้างระบบบริหารแบบการมีส่วนร่วมให้ชุมชนมีบทบาทในการบริหารจัดการ และการสร้างจิตสำนึกที่ดี เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความต่อเนื่อง ตระหนักและรู้จักการแก้ปัญหาจากจุดเล็ก ๆ และขยายผลไปสู่การพัฒนาที่ยังประโยชน์กับประชาชนให้เกิดความยั่งยืน

Tag : องคมนตรี องคมนตรี จรัลธาดา จรัลธาดา กรรณสูต โครงการพระราชดำริ โครงการหลวง เชียงใหม่