ร่างประกาศนิรโทษกรรมผู้ครอบครองกัญชา

วันที่ 23 ก.พ. 2562 เวลา 04:42 น.

Views

ร่างประกาศนิรโทษผู้ครอบครองกัญชาทั้ง 3 ฉบับ ได้กำหนดให้คน 3 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ศึกษาวิจัย ผู้ป่วย และบุคคลอื่นๆ ที่ครอบครองและใช้กัญชาอยู่ขณะนี้ ให้นำกัญชามาส่งคืนให้กับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ภายใน 90 วัน นับจากวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มบังคับใช้ในสัปดาห์หน้า หากเลยกำหนด 90 วันจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ หากกลุ่มผู้ศึกษาวิจัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย แพทย์  วิสาหกิจชุมชน มีความจำเป็นต้องถือครองกัญชาเพื่อการวิจัยต่อเนื่อง ให้นำหลักฐานโครงการวิจัยมาแสดง เพื่อจะได้รับอนุญาตให้ถือครองกัญชาต่อไปได้

ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยที่ใช้กัญชาเพื่อการรักษาโรคอยู่ในขณะนี้ ให้นำใบรับรองแพทย์ มาแสดงเพื่อให้สามารถถือครองและใช้กัญชาได้ต่อเนื่องจนกว่าจะเพียงพอต่อการรักษาโรค หรือจนกว่าหน่วยงานภาครัฐจะผลิต สารสกัดกัญชาเพื่อนำมาใช้รักษาโรคได้

สำหรับกลุ่มคนอื่นๆ ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน หรือจิตอาสาที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้าน จะต้องนำกัญชามาคืนภายใน 90 วัน หากต้องการถือครองกัญชาเกิน 90 วัน ต้องมาขอขึ้นทะเบียนเป็น หมอพื้นบ้านกับทางราชการ

นอกจากนี้ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ยังอนุญาตให้นำกัญชาที่ส่งคืนและมีความปลอดภัยไปใช้เพื่อการวิจัยต่อได้ โดยไม่ต้องเผาทำลายทิ้ง และยังแก้ไขให้สามารถนำทั้ง ต้น ใบ และดอกกัญชามาใช้เพื่อการรักษาโรคได้ เพิ่มเติมจากเดิมอนุญาตแค่สารสกัดจากกัญชาเท่านั้น

โดยผู้ถือครองทั้ง 3 กลุ่ม สามารถนำมากัญชามาส่งคืนได้ที่ อย. และที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

Tag : สนามข่าว 7 สี