News

องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศ การแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge at Sasin 2019

ที่สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปมอบรางวัลเกียรติคุณแก่ทีมชนะเลิศการแข่งขันการประกวดแผนธุรกิจ SCG Bangkok Business Challenge @ Sasin 2019 ซึ่งสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโท ทั้งในและต่างประเทศ ได้มีเวทีแสดงศักยภาพ และนำเสนอผลงานวิจัยของตนเอง ทั้งยังมุ่งหวังให้นิสิต นักศึกษาได้นำความรู้วิชาการด้านการบริหารธุรกิจมาประยุกต์ใช้ในภาคปฏิบัติเสมือนจริง และสามารถนำไปพัฒนาด้านการลงทุนได้ ซึ่งปีนี้ มีตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำเข้าร่วมการแข่งขัน 71 ทีม จาก 40 สถาบันทั่วโลก

โดยรางวัลด้านการนำเสนอแผนธุรกิจที่คำนึงถึงการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้แก่ ทีม Amplify Infra จากประเทศอินเดีย ส่วนทีมชนะเลิศได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้แก่ ทีม BetterLife Monitor จากประเทศสิงคโปร์ นำเสนออุปกรณ์ตรวจเช็คระดับน้ำตาลกลูโคส ช่วยลดความเจ็บปวดในขั้นตอนการตรวจเช็คด้วยตัวเอง และช่วยให้ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดียิ่งขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด