ถอดบทเรียนดูแลนิสิตออทิสติก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 28 ก.พ. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เวทีเสวนา "ถอดบทเรียนการดูแลนิสิตออทิสติกในรั้วเขียวม่วง" ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ยกเคสตัวอย่างของ น้องต๋อง นายอักษรินทร์ ชาญชัยฉัตรพงศ์ นิสิตสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เป็นเด็กออทิสติก แต่เรียนร่วมกับเพื่อนๆได้ และทำขนม ทำอาหาร และสอนนิสิตรุ่นน้องๆได้ เตรียมตัวสู่สังคม และใช้ชีวิตช่วยเหลือตัวเองได้ มีอาชีพ มีงานทำ
              
อาจารย์ดารณี อุทัยรัตนกิจ รองประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา เน้นการให้โอกาสเด็กออทิสติกได้รับโอกาสทางการศึกษาให้มากที่สุด เด็กทุกคนมีความสามารถ มีความแตกต่างต้องเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ ความถนัดออกมา ครูต้องเข้าใจนิสิตและนักเรียนเป็นอย่างดี เวลาที่ทำงานกับเด็กพิเศษเหล่านี้ ต้องทำงานควบคู่กันไปกับพ่อแม่และครอบครัว
              
ด้านอาจารย์นฤมล ศราธพันธุ์ ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคนิคหรือแนวปฏิบัติที่ดีคือ เราต้องมีทัศนคติที่ดี และมีความเข้าใจเด็กอย่างลึกซึ้ง เด็กออทิสติก จะมีพฤติกรรมที่เชื่อฟังครอบครัว ครูต้องคิดหากลวิธีพูดคุย ให้ความอบอุ่นและสร้างความเชื่อใจให้กับเด็กๆ ครูต้องคิดวิธีสร้างความเข้าใจ และวิธีการพูดที่อ่อนโยน ไม่กระทบกระเทือนจิตใจเด็ก