เลิศวิโรจน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สินป.ป.ช. ถอยเบนซ์วันรับตำแหน่ง กกต.

วันที่ 1 มี.ค. 2562 เวลา 13:49 น.

Views

1 มีนาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ได้แก่ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 61

โดยนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 177,626,171 บาท มีหนี้สิน 4,107 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 177,622,064 บาท
นายเลิศวิโรจน์มีทรัพย์สิน มูลค่า 148,025,580 บาท แบ่งเป็นที่ดินมูลค่ารวม 66,853,000 บาท เงินฝาก 24,639,841 บาท เงินลงทุน 20,654,423 บาท
คู่สมรสมีทรัพย์สิน 29,600,590 บาท แบ่งเป็นที่ดินมูลค่ารวม 15,084,750 บาท เงินฝาก 8,295,978 บาท 
และเป็นที่น่าสังเกตว่า นายเลิศวิโรจน์ แจ้งว่า ซื้อรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ป้ายแดง มูลค่า 5,063,500 บาท ในวันเดียวกับวันเข้ารับตำแหน่งกรรมการ กกต. 

นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 58,908,204 บาท มีหนี้สิน 512,286 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 58,395,918 บาท
ทรัพย์สินของนายฐิติเชฏฐ์ 35,392,869 บาท แบ่งเป็นโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างมูลค่ารวม 12,000,000 บาท  และมีทรัพย์สินอื่นมูลค่ารวม 11,393,565 บาท
ส่วนคู่สมรสมีทรัพย์สิน 23,515,335 บาท เงินฝากมูลค่ารวม 16,015,335 บาท

นอกจากนั้น ป.ป.ช. ยังได้เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน พร้อมเอกสารประกอบของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอื่น ประกอบด้วย นายพิพัทธ์ ชนะสงคราม กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561
โดยนายพิพัทธ์ และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 23,650,585 บาท หนี้สิน 846,580 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 22,804,005 บาท

น.ส.รุ่งมณี เมฆโสภณ กรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561 และกรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2561
โดย น.ส.รุ่งมณี และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 43,486,252 บาท หนี้สิน 618,657 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 42,867,595 บาท

และ น.ส.วิไล ตันตินันท์ธนา กรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรณีเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2561
น.ส.วิไล และคู่สมรส แจ้งว่า มีทรัพย์สินทั้งหมด 39,190,811 บาท หนี้สิน 567,721 บาท รวมแล้วมีทรัพย์สินมากว่าหนี้สิน 38,623,090 บาท

Tag : เลิศวิโรจน์ แจ้งบัญชีทรัพย์สิน ป.ป.ช.