จับประเด็นเป็นข่าว : ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย แก้อย่างไรดี

วันที่ 2 มี.ค. 2562 เวลา 19:34 น.

Views

ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ที่ก่อตัวจนทำให้หลายคนมองว่าสาเหตุของปัญหามาจากความยากจน ขณะที่หลายพรรคการเมืองต่างชูนโยบายแก้ปัญหานี้ ติดตามในจับประเด็นเป็นข่าว กับคุณศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ

ช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง จะเห็นได้ว่า หลายพรรคการเมืองสารพัดจะหยิบยก นโยบายแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินแก่คนกลุ่มหนึ่งเพื่อใช้จ่าย หรือปลดหนี้ สนับสนุนราคาสินค้าเกษตร ซึ่งแทบทุกมาตรการ ส่วนใหญ่จะมุ่งไปในเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ หรือตัวเงินแทบทั้งสิ้น

นโยบายขายฝันเหล่านี้ เกิดขึ้นในสังคมไทยมายาวนาน สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนส่วนใหญ่ในสังคม ยังแยกไม่ออกระหว่างปัญหาความเหลื่อมล้ำกับปัญหาความยากจน

เรามาดูปัญหาความยากจนกันก่อน สหประชาชาติเองได้ตั้งเป้าหมาย ที่จะลดระดับความยากจนของประชากรโลก ไว้เป็นเป้าหมายแรกของการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้นิยามความยากจนว่า ไม่ใช่เพียงการมีรายได้ หรือทรัพยากรไม่เพียงพอในการดำรงชีวิตเท่านั้น แต่ยังหมายถึงความอดอยาก ขาดสารอาหาร การเข้าถึงการศึกษา และบริการขั้นต้นได้อย่างจำกัด การถูกสังคมกีดกัน หรือขาดโอกาสเข้าร่วมในกระบวนการตัดสินใจ

ส่วนปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้น สหประชาชาติ ได้กำหนดเป็นเป้าหมายที่ 10 ของการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้นิยามความเหลื่อมล้ำไว้ครอบคลุม และกว้างกว่า มุมมองที่คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจกัน

โดยระบุว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำนั้น ครอบคลุมไปถึงการมีส่วนร่วมทั้งในเชิงเศรษฐกิจ, สังคม, การเมือง ที่ไม่เท่าเทียมกันของคนต่างเพศ ต่างอายุ ต่างเชื้อชาติ ต่างศาสนา ต่างสถานะทางสังคม และฐานะทางการเงิน กระทั่งคนปกติและคนพิการ ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมนั้น ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกระจายรายได้ หรือความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงการศึกษา และสาธารณสุขเท่านั้น

ซึ่งไทยเองได้นำเสนอแนวทางการแก้ปัญหานี้ต่อสหประชาชาติ 17 ข้อ แต่มีเพียง 2 ข้อที่บรรลุเป้าหมายเดียวกัน นั่นคือ การกำจัดความยากจน และการจัดการน้ำและสุขาภิบาล อีก 15 ข้อสหประชาชาติ ประเมินว่าไทยยังพัฒนาได้ไม่ดีพอ ขณะที่รายงานของ The Credit Suisse Global Wealth Report ระบุคนไทย 1% มีสินทรัพย์มากถึง 66.9% ของสินทรัพย์รวมทั้งประเทศ ซึ่งถือว่าไทยมีความเหลื่อมล้ำสูงเป็นอันดับ 1 ของโลก จากที่เคยอยู่ในอันดับ 2 และ 3 มาก่อนหน้านี้

นักวิชาการจากสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนาแนะแนวทางแก้ปัญหา ควรเริ่มจากการหันกลับมามองตัวเอง หากพุ่งเป้าไปที่การยกระดับธุรกิจเอสเอ็มอีได้ ก็น่าจะเป็นทางลัดในการแก้ปัญหา

เมื่อเราอยู่ในระบบเศรษฐกิจของการแข่งขัน การกระจายโอกาสในระบบการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย ซึ่งท้ายที่สุด ก็จะเป็นอีกเครื่องมือที่ช่วยให้ไทย พ้นเส้นความยากจนไปได้อีกด้วย

Tag : จับประเด็นเป็นข่าว ความเหลื่อมล้ำ ความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย