คอลัมน์หมายเลข 7 : ยุติทำพิพิธภัณฑ์บนเกาะกลางแม่น้ำกก ตอนที่ 1

วันที่ 4 มี.ค. 2562 เวลา 11:17 น.

Views

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน ยืนยันกับคอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ว่าโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินกลางแม่น้ำกก ซึ่งเป็นแผนงานของเทศบาลนครเชียงราย ที่ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมโยธาธิการและผังเมือง ผ่านจังหวัดเชียงราย ยุติโครงการแล้วตั้งแต่สมัยนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ซึ่งขยายผลตรวจสอบเรื่องนี้จากข้อมูลที่คอลัมน์หมายเลข 7 นำเสนอหลังจากมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ทำให้ขณะนี้มีการเพิกถอนที่ราชพัสดุแปลงนี้ ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์แล้วเพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
              
ย้อนกลับไปก่อนมีบทสรุปเรื่องนี้ คอลัมน์หมายเลข 7 และนายพิศิษฐ์ตั้งแต่สมัยเป็นผู้ว่า สตง. เคยตรวจสอบเรื่องนี้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สตง.ภาค 8 ปี 2560 และปี 2561 พบข้อมูลว่าโครงการนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง ทำสัญญาจ้างเอกชนให้ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์ และก่อสร้างสะพานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร เริ่ม 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65,700,000 ล้านบาท
              
ขณะที่นายมณฑล  สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ยืนยันโครงการนี้ไม่ใช่การถมแม่น้ำกก แต่ทำเพื่อพัฒนาพื้นที่บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินตามที่เทศบาลนครเชียงรายขอการสนับสนุน  เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นศูนย์ทำกิจกรรมต่างๆ ใช้ออกกำลังกายและเป็นที่พักผ่อน
              
การตรวจยังพบข้อสังเกตว่าบริษัทเชียงราย SSP จำกัด ที่ชนะการเสนอราคาโครงการนี้ ผู้บริหารบริษัทเป็นเครือญาตินามสกุลเดียวกับนายกเทศมนตรีนครเชียงราย
              
หลังจากยุติโครงการนี้แล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายคนปัจจุบัน ซึ่งเป็นชาวเชียงราย มีแผนงานอย่างไรเกี่ยวกับพื้นที่บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7