คอลัมน์หมายเลข 7 : ยุติทำพิพิธภัณฑ์บนเกาะกลางแม่น้ำกก ตอนที่ 2

วันที่ 5 มี.ค. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

หลังจากเพิกถอนดินบนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดินกลางแม่น้ำกก จังหวัดเชียงราย จากที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุพื้นที่รวม 17 ไร่ ให้เป็นที่สาธารณประโยชน์ที่คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกัน แทนการใช้ประโยชน์เฉพาะเพียงเทศบาลนครเชียงราย ที่ทำโครงการพัฒนาพื้นที่เกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน ระยะแรกให้กรมโยธาธิการและผังเมือง สนับสนุนงบประมาณ ทำสัญญาจ้างเอกชนก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ปรับปรุงภูมิทัศน์และสะพานคอนกรีตกว้าง 6 เมตร เริ่ม 31 มีนาคม 2559 สิ้นสุดสัญญา 6 เมษายน 2561 ค่าจ้าง 65,700,000 ล้านบาท ซึ่งโครงการนี้ยุติแล้ว แผนงานระยะที่ 2 ที่เทศบาลเตรียมใช้งบอีกกว่า 80 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างช้างและตุงประดับไว้ในพิพิธภัณฑ์บนเกาะกลางแม่น้ำกกนี้ ต้องยุติไปด้วย
  
นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังเปิดเผยกับคอลัมน์หมายเลข 7 และ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน ซึ่งกลับไปติดตามการแก้ไขปัญหาโครงการนี้สัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเคยตรวจสอบร่วมกันตั้งแต่ปี 2560 และ 2561 ว่าจะมีการขอใช้พื้นที่นี้อีก ต้องเริ่มกระบวนการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบราชการ

นายประจญ ซึ่งเป็นชาวเชียงราย เห็นว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นใครจะต้องรับผิดชอบ ขอให้เป็นไปตามขั้นตอนการตรวจสอบ แต่หากจะขอใช้งานที่ดินแปลงนี้อีก ขอให้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจร่วมกันของทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงราย 

ด้านอดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง. เห็นด้วยกับแนวคิดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

พื้นที่บนเกาะแม่ฟ้าของแผ่นดิน จะมีการขอใช้ประโยชน์อีกหรือไม่นั้น ชาวเชียงราย คือ ผู้ที่จะเฉลยคำตอบนี้…

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7